Pingdom Check
11/20/2019 | 10:00 AM

Icelandairs mål for likestilling presentert i Reykjavík og Berlin

Reykjavík 19.11.19 – I dag deltok Icelandair i signeringen av et likestillingsløfte som ble foreslått av International Air Transport Association/IATA-konferansen i Berlin. Totalt 25 flyselskaper signerte løftet og presenterte sine mål for likestilling.  

Samtidig erklærer Icelandair det samme løftet på Reykjavik Global Forum of Women Leaders. Icelandair er en sponsor av forumet, hvis mål er å fremme likestilling over hele verden.

Icelandair satser på likestilling

Icelandair har gjort betydelige forbedringer innen likestilling de siste årene, for eksempel ved å øke antall kvinner i lederstillinger. Icelandair har også én av de høyeste andelene av kvinnelige piloter i verden. 

I 2008 var det bare menn i selskapets styre og i konsernledelsen. I dag representerer kvinner 40 % av styret og 33 % av konsernledelsen. I andre lederstillinger er andelen likt fordelt mellom kjønnene. 

Når det gjelder Icelandairs ansatte om bord på flyene våre, var andelen mannlig kabinpersonal og kvinnelige piloter henholdsvis 5,3 % og 6,5 % for et tiår siden. I dag utgjør andelen mannlig kabinpersonal 9 % og andelen kvinnelige piloter 12 %. Kjønnsbalansen i flyvedlikeholdsrollene har imidlertid ikke endret seg over tid, og over 99 % av disse jobbene utføres av menn.

De siste årene har Icelandair jobbet systematisk med å skape fremgang innen likestilling. Selskapet har et aktivt likestillingsprogram og fikk en sertifisering innen likelønn tidligere i år. Icelandair deltar også i et tiltak med mål om å ha 40 % kvinner i lederstillinger i islandske selskaper i 2027. I tillegg har Icelandair besluttet å basere sin ansvarsstrategi på FNs mål for bærekraftig utvikling. Fire av målene er valgt som hovedmål. Likestilling er ett av dem.

Icelandairs likestillingsmål for 2025

Icelandair har satt følgende mål om likestilling som skal nås innen 2025:

  • Å sikre en lik kjønnsbalanse i lederstillingene – aldri mindre enn 40 % av hvert kjønn i lederstillinger
  • Å øke antall kvinnelige piloter med 25 %
  • Å øke antall mannlige stillinger blant kabinpersonal med 25 %
  • Å øke antall kvinnelige teknikere innen flyvedlikehold ved å promotere jobben og utdannelsen til jenter.

Bogi Nils Bogason, administrerende direktør:

«De siste årene har Icelandair gjort store fremskritt innen likestilling. Vi vil fortsette å være ambisiøse innen dette området. Som et flyselskap oppkalt etter hjemlandet vårt, er det viktig at vi lever opp til en verdi som er så viktig for islendinger. Det er mange forbedringsmuligheter, for eksempel å redusere effekten av kjønnsstereotypier og vise de flotte, mangfoldige forbildene våre som allerede jobber i Icelandair. Vi må sikre at rollene vi tilbyr i Icelandair er tiltalende og tilgjengelig for alle.»