Pingdom Check

Icelandair transportvilkår for passasjerer og bagasje

Innledning

Disse transportvilkårene regulerer forholdet mellom passasjeren og transportøren for en reise på et fly i henhold til en billett som viser vår flyselskapskode for den flyvningen eller flysegmentet. Passasjerens rettigheter og plikter overfor transportøren og vice versa i denne saken er beskrevet i transportvilkårene. Transportøren informerer passasjerer om å lese transportvilkårene nøye, da de blant annet beskriver andre begrensninger, for eksempel om transportørens ansvarsbegrensning mot passasjeren i tilfelle skade og forsinkelse som påvirker passasjeren og/eller hans/hennes bagasje. Hvis transportørens ansvarsbegrensninger ikke tilfredsstiller passasjerens behov, anbefales det å tegne personlig reiseforsikring.

Artikkel 1 — Hvilke betyr de spesielle uttrykkene i disse forholdene

Som du leser disse forhold, vær oppmerksom på at:

“AVTALTE STOPPESTEDER” betyr disse stedene, unntatt stedet for avgang og bestemmelsesstedet, fastsatt i billetten, eller som vises i transportørens timeplaner, som planlagte Stopover på ruten.

“AUTORISERT AGENT” betyr en salgsagent for passasjerer som er utnevnt av transportøren når det gjelder salg av lufttransporttjenester.

“BAGASJE” betyr passasjerene personlige eiendeler i forbindelse med hans/hennes tur. Med mindre annet er spesifisert, det består av både innsjekket og uinnsjekket bagasje.

“BAGASJEKVITTERING” betyr de deler av billetten, som gjelder for transport av innsjekket bagasje.

“BAGASJEIDENTIFIKASJONSNR.” betyr et dokument som utstedes for å identifisere innsjekket bagasje.

“TRANSPORTØR” Inkluderer flyselskapet som utsteder billetten og alle transportører som transporterer passasjerer og/eller tilhørende bagasje.

“TRANSPORTØRENS BESTEMMELSER” betyr regler, andre enn disse vilkårene, publisert av transportøren, med full virkning på datoen for utstedelse av billetten, som regulerer transport av passasjerer og/eller bagasje, og skal omfatte alle gjeldende tariffer.

“INNSJEKKET BAGASJE” betyr bagasje med som transportøren tar ansvar for, og som transportør har utstedt en bagasjekvittering for.

“TIDSFRIST FOR INNSJEKKING” betyr tidsfristen på en spesifikk flyplass angitt av flyselskapet hvor passasjeren må ha fullført innsjekkingsprosedyrene og - hvis aktuelt - mottatt et ombordstigningskort.

”BILLETTFORBINDELSE” betyr en billett utstedt til passasjeren som er knyttet til en ny billett, som til sammen danner en enkeltkontrakt for transport.

“KONVENSJON” betyr at et av følgende instrumenter gjelder:

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, underskrevet i Warsawa, 12. oktober 1929;

Warszawa-konvensjonen som ble endret i Haag 28. September 1955;

Warszawa-konvensjonen som endret av Ytterligere protokollnr. 1 of Montreal (1975);

Warszawa-konvensjonen som endret i Haag og av Ytterligere protokollnr. 2 of Montreal (1975);

Warszawa-konvensjonen som endret i Haag og av Ytterligere protokollnr. 4 of Montreal (1975);

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, underskrevet i Montreal, 28. mai 1999.

“KUPONG” vil si både det flight kupongen og en elektronisk kupong, hver av som gir den navngitte passasjeren tillatelse til å reise med et visst fly identifisert på den.

“SKADE” dekker dødsfall, personskade, forsinkelse, tap, delvis tap eller annen skade av enhver art som oppstår fra eller i forbindelse med luftfart eller andre tjenester som utføres av transportøren.

“DAGER” betyr kalenderdager, inkludert alle de syv ukedagene; forutsatt at, for formålet med varsling, at dagen som meldingen er sendt ikke skal telles; og for å avgjøre varigheten av gyldigheten til en billett, dagen som billetten er utstedt, eller flygningen startet ikke skal telles.

“ELEKTRONISK KUPONG” betyr en Elektronisk flykupong eller et annet verdidokument som er lagret i transportørens database.

“ELEKTRONISKE BILLETTER” betyr reiseruten/ kvittering utstedt av eller på vegne av transportøren, den elektroniske kupongen og, hvis aktuelt, ombordstigningsdokumentet.

“FLYKVITTERING” betyr den delen av billetten som er merket med notasjonen “godkjent for passasje”, i tilfelle en elektronisk billett, elektroniske kupong, og angir stedet som har passasjeren skal fraktes til.

“REISERUTE/KVITTERING” betyr et dokument eller dokumenter som inngår i passasjerens billetter som inneholder passasjerens navn, flyinformasjon og merknader.

“PASSASJER” refererer til enhver person, med unntak av personalet ombord, som fraktes eller transporteres på en fly med transportørens samtykke.

“PASSASJERLAPP” eller “PASSASJERKVITTERING” betyr den delen av billett utstedt av eller på vegne av transportøren, som er merket og som til syvende og sist skal beholdes av passasjeren.

“SDR” betyr Special Drawing Rights, som er den sammensatte valutaenheten som er den offisielle enhet for utveksling av Det internasjonale pengefondet.

“STOPOVER” betyr et planlagt stopp på passasjerens reise, et punkt mellom stedet for avgang og bestemmelsesstedet i minst 24 timer.

“TARIFF” betyr publiserte priser, gebyrer og/eller tilknyttede betingelser for frakt av et flyselskap som er innrapportert, der det er nødvendig, til de rette myndigheter.

“BILLETTER” betyr enten dokumentet med tittel “passasjerbillett og bagasjekvittering” eller Elektronisk billett, i hvert tilfelle utstedt av eller på vegne av transportøren, og inkluderer betingelser, merknader og kuponger som står i den.

“UINNSJEKKET BAGASJE” betyr bagasje som tilhører passasjeren annet enn innsjekket bagasje.

Artikkel 2 — Gyldighet

2.1. Generelt

IEC 60601-2-4:2010 2.1.1 Med unntak av innholdet i artikkel 2.2 - 2.5, disse transportvilkårene gjelder for alle flyselskaper med frakt av passasjerer og bagasje, utført av transportøren mot vederlag.

2.1.2.Disse forholdene gjelder også for gratis og rabatterte reiser med unntak av i den utstrekning transportøren har oppgitt annet i forskrifter eller i relevante avtaler, passeringer eller billetter.

2.2. Samarbeid

Hvis flyet er engasjert i henhold til en charteravtale, gjelder disse transportvilkårene kun i den grad de er inkorporert gjennom referanse eller på annen måte innlemmet i charteravtale eller billetten.

2.3. Code shares

På noen tjenester har transportøren ordninger med andre transportører som er kjent som “Code shares”. Dette betyr at selv om passasjeren har en reservasjon med transportøren og har en billett hvor transportørens navn eller vår flyselskapskode angis som flyselskapet, er det et annet flyselskap som kan drifte flyet.

2.4. Overstyrende lov

Disse transportvilkårene gjelder med mindre de strider imot transportørens tariffer eller gjeldende lov som ikke kan fraskrives ved avtalen mellom partene, og da er det de tariffer eller lover som gjelder.

Hvis noen bestemmelser i disse transportvilkårene er ugyldige under gjeldende lovverk, forblir de andre bestemmelsene gyldige.

3

Generelt

3.1.1Billetten utgjør avgjørende bevis på transportavtalen mellom flyselskapet og passasjeren som er navngitt i billetten. Flyselskapet tilbyr kun frakt av passasjerer som er navngitt i billetten, og passasjeren kan bli bedt om å vise relevant identifikasjon.

3.1.2Billetten kan ikke overføres.

3.1.3Noen billetter selges til rabatterte priser, som kan være ikke-refunderbare eller delvis refunderbare. Passasjeren bør velge prisklassen best egnet til sine behov. Passasjeren kan også ønske å forsikre seg om at han/hun har egnet forsikring som dekker tilfeller der billetten må kanselleres.

3.1.4Billetten er og forblir til enhver tid eiendommen i den utstedende transportøren.

3.1.5Unntatt i tilfelle av en elektronisk billett, skal passasjeren ikke ha rett til å fraktes med et flyvning, med mindre man kan fremvise en gyldig billett som inneholder flykvittering for denne flyreisen og alle andre ubrukte fly- og passasjerkvitteringer. I tillegg, skal passasjeren ikke ha rett til å fraktes hvis billetten som presenteres er ødelagt eller om noe er blitt endret på andre måter enn av flyselskapet eller detsautorisertagent. Ved en elektronisk billett, skal passasjeren ikke ha rett til å fraktes på flyvningen, med mindre man kan fremvise positiv identifikasjon og å vise en gyldig elektronisk billett som behørig er blitt utstedt i passasjerens navn.

3.1.6 (en)I tilfelle av tap eller ødeleggelse av en billett (eller deler av den) av passasjeren eller manglende fremvisning av billetten som inneholder passasjerens kvittering og alle ubrukte flykuponger, og hvis flyselskapet har sendt ut den nevnte billetten, skal flyselskapet erstatte denne billetten (eller deler av den) ved å sende ut en ny billett, hvis det er bevis, som er lett å påvise på tidspunktet, at billetten som var gyldig for flyvningen(ene) ble behørig utstedt og passasjeren signerer en avtale om å refundere transportøren for eventuelle kostnader og tap, opptil verdien av den opprinnelige billetten, som er nødvendig og rimelig for transportøren i tilfelle ødeleggelse av billetten. Flyselskapet skal ikke kreve refusjon fra passasjeren for slike tap som skyldes transportørens egen uaktsomhet. Et rimelig administrasjonsgebyr for denne tjenesten kan bli belastet, med mindre tap eller ødeleggelsen skyldes uaktsomhet fra flyselskapets side eller fra en av deresautoriserteagenter.

3.1.6 (b)Der slike beviser er ikke tilgjengelige eller passasjeren ikke undertegner en slik avtale, kan flyselskapet kreve betaling opptil den samlede billettprisen for en erstatningsbillett, refunderes hvis og når er fornøyd eller skadet den mistede billetten ikke har blitt brukt før utløpet av den er gyldig. Hvis man finner den opprinnelige billetten før utløpet av gyldighetstiden, skal passasjeren overlevere den den til flyselskapet, og på dette tidspunktet vil den foregående refusjonen behandles på det tidspunktet.

3.1.7En billett er verdifull og passasjeren skal iverksette egnede tiltak for å beskytte den og sikre at den ikke er tapt eller stjålet.

Gyldighetsperiode

3.2.1Med mindre annet er oppgitt på billetten, i disse transportvilkårene, eller i gjeldende tariffer, (som kan begrense gyldigheten av en billett, i så fall vil begrensningen vises på billetten), er billetten er gyldig for:

(a) ett år fra utstedelsesdatoen, hvis helt ubrukt; eller

3.2.1.1 (b)I henhold til den første reisedatoen som skjer innen ett år fra utstedelsesdato, er billett gyldig i ett år fra den første reisedatoen.

3.2.2Hvis passasjeren forhindres fra å reise i gyldighetsperioden etter reisen har begynt på grunn av sykdom, kan flyselskapet forlenge gyldighetsperioden for billetten til datoen når passasjeren er i stand til å reise eller til første flyvning etter mulig dato, gitt det er tilgjengelig plass på klassen i prisklassen de har betalt. Slik sykdom må være attestert med legeerklæring. Når gjenværende flykuponger i billetten, eller av en elektronisk billett, den elektroniske kupongen, involverer én eller flere mellomlandinger, kan gyldigheten av denne billetten forlenges ikke i opptil tre måneder fra datoen som er angitt på slike kuponger. Hvis passasjeren har en spesiell billett, er tidsgrensen for filtypen maksimalt 7 dager, med mindre det er forbudt i henhold til regler som gjelder for billettprisen. I slike tilfeller, vil speditøren tilsvarende forlenge gyldighetsperioden av billetter til nær familie som medfølger passasjer.

3.2.3I tilfelle av død av en passasjer underveis, vil billettene til de personene som medfølger passasjeren endres i form av fraskrivelse av minimumsopphold eller forlengelse av gyldighetsperioden. Ved dødsfall i nær familie til en passasjer som har påbegynt reisen, kan gyldigheten av passasjerens billetter, og billettene til hans eller hennes nærmeste familie som følger med passasjeren, også endres. Alle slike endringer skal skje etter mottak av en gyldig dødsattest og eventuell slik forlengelse skal ikke være gyldig i en periode på mer enn førtifem (45) dager fra datoen for dødsfallet.

3.3 Kupong sekvens og bruk

3.3.1Billetten som har blitt kjøpt av passasjeren er bare gyldig for transport som vist på billetten, fra det stedet for avtalt avgang via Stopoverer til den endelige destinasjonen. Prisen som innbetales på kortet er basert på transportørens tariffer og er for transport som vist på billetten. Det utgjør en viktig del av kontrakten mellom passasjeren og flyselskapet. Billetten vil ikke bli akseptert og vil få nedsatt gyldighet hvis alle kuponger ikke brukes i angitt rekkefølge som vist på billetten.

3.3.2Hvis passasjeren ønsker å endre alle aspekter av transporten, må han/hun kontakte flyselskapet på forhånd. Prisen for den nye transporten vil bli beregnet i henhold til prisregler og passasjeren får muligheten til å godta den nye prisen eller vedlikeholde den opprinnelige transporten som billetten viser.

3.3.3Hver flykupong i passasjerens billett får tillatelse til å reise i serviceklassen på datoen og flyvningen som det er reservert plass for.

3.3.4Vær oppmerksom på at passasjeren ikke ankommer til en flyvning uten å informere flyselskapet på forhånd, vil flyselskapet kansellere returen og/eller videre reservasjoner. Ikke møtt-gebyr kan bli belastet.

3.4 Navn og adresse til transportør

Transportørens navn kan forkortes flyselskapskoden på to tegn, eller på annen måte, på billetten. Adressen skal anses for å være flyplassen for avreise som vist rett overfor for den første forkortelsen av transportørens navn i “transportørboksen” på billetten, eller en elektroniske billetten, som angitt for det første flysegmentet i reiseruten/ kvitteringen.

Artikkel 4 — Priser, avgifter, gebyrer og kostnader

4.1 Priser

Billettpriser gjelder kun for frakt fra flyplassen ved startstedet til lufthavnen ved destinasjonen, med mindre annet er oppgitt. Billettprisene dekker ikke bakketransport mellom lufthavner, eller mellom lufthavner og byer, med mindre annet er angitt. Pris blir beregnet i henhold til transportørens tariffer som gjelder for kjøpsdatoen av billetten, for reise på de aktuelle datoene og den aktuelle reiseruten. Hvis passasjeren endrer reiseruten eller reisedatoer, kan dette påvirke prisen som skal betales.

4.2 Avgifter, gebyrer og kostnader

Gjeldende avgifter, gebyrer og kostnader som pålegges av offentlige myndigheter og andre aktører, eller operatøren av en lufthavn, skal betales av passasjeren. På salgstidspunktet vil passasjeren informeres om avgifter, gebyrer og kostnader som ikke er inkludert i prisen, de fleste av dem vil normalt vises separat på billetten. Avgifter, gebyrer og kostnader som pålegges luftfart, endres stadig, og kan pålegges etter billettutstedelsen. Hvis det er en økning i en avgifter, gebyrer eller kostnader som vist på billetten, er passasjeren forpliktet til å betale dette. På samme måte, hvis nye avgifter, gebyrer eller kostnader skjer etter billettutstedelse, må passasjeren betale for dette. Tilsvarende, ved eventuelle avgifter, gebyrer eller kostnader som passasjeren har betalt på tidspunktet for billettutstedelse er avviklet eller redusert slik at de ikke gjelder lenger, eller er mindre, skal passasjeren ved å kontakte flyselskapet ha krav på refusjon. Hvis passasjeren ikke bruker billetten, skal passasjeren ha rett refusjon av eventuelle avgifter, gebyrer og kostnader, minus en rimelig serviceavgift.

(4,3).

Priser, avgifter, gebyrer og kostnader skal betales i valutaen i det landet der billetten er utstedt, med mindre en annen valuta indikeres av flyselskapet, deres autoriserte representant, ved eller før betalingen utføres (for eksempel, på grunn av at den ikke kan omregnes til lokal valuta). Flyselskapet kan etter eget skjønn, godta betaling i en annen valuta.

Artikkel 5 — Reservasjoner

5.1 Reservasjonskrav

5.1.1Flyselskapet eller deres autoriserte agenter vil registrere reservasjonen(ene) . På forespørsel vil flyselskapet gi passasjeren en skriftlig bekreftelse på reservasjonen(ene) .

5.1.2Enkelte priser har betingelser, som begrenser eller utelukker passasjerens rett til å endre eller oppheve reservasjoner, eller å be om refusjon.

5.2 Tidsbegrensninger for billettbehandling

Hvis passasjeren ikke har betalt for billetten før den angitte tidsbegrensningen for billettering, som anbefalt av flyselskapet, deres autoriserte agenter, kan flyselskapet kansellere reservasjonen.

Behandling av personlig informasjon

Passasjeren erkjenner at personopplysninger blir gitt til transportør for å foreta en reservasjon, i billettskranken, innhenting av tilleggstjenester, å utvikle og tilby tjenester og immigrasjon og adgangsprosedyrer, og tilgjengeliggjøre slike data til kontrollmyndigheter. For disse formål, autoriserer passasjerene transportøren til å beholde og bruke dine personopplysninger og at vi sender den til egne kontorer, autoriserte agenter, offentlige organer, andre transportører og leverandører av ovennevnte tjenester.

5.4 Setereservasjon

Flyselskapet vilforsøkeå holde ønsker om setereservasjoner, hvis mulig, men det kan ikke garantere et bestemt sete. Flyselskapet forbeholder seg retten til å tildele eller endre plasser når som helst, selv etter ombordstigning. Dette kan være nødvendig for operasjonelle eller sikkerhetsmessige grunner.

5.5 Ny bekreftelse av reservasjoner

Videre eller returreservasjoner kan være underlagt kravet om å bekrefte reservasjonene innenfor de angitte tidsfristene nevnt i transportørens forskrifter. Unnlatelse av å overholde eventuelle slike krav kan resultere i oppsigelse av alle videre eller returreservasjoner.

5.6 Kansellering av viderebestillinger som foretas av transportør

Hvis passasjeren ikke bruker en reservasjon og ikke informerer transportøren, kan transportøren kansellere eller avbestille videre- eller returbestillinger.

Artikkel 6 — Innsjekking og ombordstigning

Passasjeren skal ankomme transportørens innsjekkingssted og gate tilstrekkelig før avgang for å tillate fullføring offentlige prosedyrer og avgangsprosedyrer, og ikke senere enn tidspunktet som indisert av transportøren. Hvis passasjeren ikke ankommer i tide på transportørens innsjekkingssted eller gate eller vises utilstrekkelig dokumentert og ikke er klar til å reise, kan transportøren kansellere plassen til passasjeren og vil ikke forsinke flyvningen. Transportøren er ikke ansvarlig overfor passasjerer for tap og kostnader på grunn av passasjerens manglende overholdelse av bestemmelsene i denne artikkelen.

Artikkel 7 — Avvisning og begrensning av befordring

7.1 Rett til å nekte befordring

Flyselskapet kan nekte befordring av passasjerer eller passasjerens bagasje på grunn av sikkerhetsårsaker eller hvis, i utøvelsen av rimelighet, transportøren fastslår at:

7.1.1En slik handling er nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter, eller statlige pålegg eller pålegg fra land du skal fly fra, i eller over.

7.1.2Transport av passasjeren kan utsette eller hans/hennes bagasje eller påvirke deres sikkerhet, helse, eller materielle goder til andre passasjerer og mannskap;

7.1.3Passasjerer med et handikap vil få tillatelse til å reise som beskrevet i de følgende:

ASSISTENT ER OBLIGATORISK

  • Blind: Nei
  • Døv: Nei
  • Blind og døv: Ja
  • Med en mental tilstand/Selvhjulpen: Nei
  • Med en mental tilstand/Ikke-selvhjulpen: Ja
  • Ambulerende/Selvhjulpen: Nei
  • Ambulerende/Ikke-selvhjulpen: Ja
  • Ikke-ambulerende/selvhjulpen: Nei
  • Ikke-ambulerende/ikke-selvhjulpen: Ja

Flyselskapet vil godta passasjeren med et handikap sin vurdering om selvstendighet. En assistent kreves når det ikke er tatt noen vurdering om selvstendighet.

7.1.4Passasjerers mentale eller fysiske tilstand, inkludert som følge av alkohol eller narkotika, utgjør en fare eller risiko for seg selv, andre passasjerer, team eller eiendom;

7.1.5Passasjer som har fremvist uønsket oppførsel på en tidligere flyreise, og transportøren har grunn til å tro at dette kan gjenta seg;

7.1.6Passasjer har nektet å gjennomføre en sikkerhetskontroll;

7.1.7Passasjer har ikke betalt billettprisen, avgifter, gebyrer eller kostnader;

7.1.8Passasjer ser ikke ut til å ha gyldige reisedokumenter, kan forsøke å angi et land som han/hun kan være i transitt, eller som han/hun har ikke gyldige reisedokumenter til, ødelegger hans/ hennes reisedokumenter under flyvning eller nekter å gi fra seg reisedokumenter til flybesetningen, på anmodning; eller hvis transportøren på andre måter har grunn til å tro, at passasjeren ikke kan komme inn i destinasjonslandet eller andre land som passasjeren kan være i transitt til;

7.1.9Passasjer presenterer en billett er kjøpt ulovlig, er kjøpt fra en annen enhet enn flyselskapet, deres autoriserte agenter, eller er rapportert som tapt eller stjålet, er en etterligning, eller passasjeren ikke kan bevise at han/hun er personen på billetten;

7.1.10Passasjer har mislyktes for å oppfylle kravene spesifisert i kapittel 3.3 ovenfor om kupongsekvens og bruk, eller passasjeren presenterer en billett, som har blitt utstedt eller endret på noen måte, for andre enn flyselskapet, deres autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt;

7.1.11Passasjer som ikke overholder transportørens sikkerhetsinstruksjoner.

7.2 Begrensning av befordring

7.2.1Aksept av barn som reiser alene, personer med svært redusert førlighet, gravide kvinner, personer med sykdom, eller andre som trenger spesiell assistanse er underlagt forhåndsavtale med transportøren. Passasjerer med handikap som har gitt transportøren informasjon om spesielle krav de kan ha på tidspunktet for billettering og som blir godkjent av transportøren, skal ikke deretter bli nektet reise på grunnlag av dette spesielle kravet.

7.2.2Maksimalt antall ikke-ambulerende/ikke-selvhjulpne passasjerer med funksjonshemming (personer med nedsatt bevegelighet) er begrenset til 10 per flyvning. Totalt antall ikke-ambulerende/ikke-selvhjulpne passasjerer med funksjonshemming tillatt å reise uten assistent er to. Hvis flere ikke-ambulerende/ikke-selvhjulpne passasjerer med funksjonshemming reiser, er en assistent nødvendig for hver av de som overstiger de to. Dersom man reiser som en gruppe, er en assistent nødvendig for hver gruppe bestående av fem. For personer som er blinde eller døve, gjelder ingen spesielle begrensninger individuelt, men ved reise som en gruppe, er en assistent nødvendig for hver gruppe bestående av fem. En assistent kreves for hver ikke-ambulerende/ ikke-selvhjulpne passasjer med et handikap som krever en båre og må tilordnes før. Maksimalt antall ikke-ambulerende/ikke-selvhjulpne passasjerer med funksjonshemming som krever en båre er to.

Artikkel 8 — Bagasje

8.1 Gratis bagasje

Passasjeren kan ha med seg bagasje uten ekstra kostnad, underlagt transportørens forskrifter/ forutsetninger og begrensninger, som er tilgjengelig på www.icelandair.com og på forespørsel.

8.2 Ekstra bagasje

Passasjeren må betale et gebyr for bagasje som overskrider til den tillatte bagasjegrensen. Disse prisene er tilgjengelig på www.icelandair.com og på forespørsel.

8.3 Elementer uakseptable som bagasje

8.3.1Passasjeren må ikke inkludere i sin bagasje:

8.3.1.1Elementer som kan sette flyet eller personer eller eiendeler ombord i flyet, som de som er spesifisert i International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air and the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, og i transportørens forskrifter (ytterligere informasjon er tilgjengelig fra transportøren ved anmodning);

8.3.1.2Elementer som som er forbudt å frakte ifølge gjeldende lover, regelverk og pålegg i stater du skal fly fra, over eller til;

8.3.1.3Levende dyr, unntatt som er angitt i bestemmelsene i artikkel 8.9;

8.3.1.4Elementer som er rimelig vurdert til være uegnet for transporten fordi de er farlige eller usikrede, eller på grunn av sin egen vekt, størrelse, form eller tegn, eller som er skjøre eller lettfordervelige med hensyn til, blant annet, hvilken type luftfartøy som brukes. Informasjon om uakseptable elementer er tilgjengelig på forespørsel.

8.3.2Skytevåpen og ammunisjon annet enn for jakt og sport er forbudt av flyselskapet som bagasje. Skytevåpen og ammunisjon for jakt og sport kan godtas som innsjekket bagasje. Skytevåpen må fjernes med på sikkerhetslåsen på, og pakkes på passende vis. Transport av ammunisjon er underlagt ICAO og IATA-regelverket som angitt i artikkel 8.3.1.1.

8.3.3Våpen som antikke våpen, sverd, kniver og lignende materialer kan godtas som innsjekket bagasje etter transportørens skjønn, men vil ikke tillates i kabinen.

8.3.4Passasjeren bør ikke frakte penger, nøkler,smykker, edle metaller, skjøre eller ferskvarer, datamaskiner, mobiltelefoner, elektronikk, omsettelige papirer, verdipapirer eller andre verdisaker, forretningsdokumenter, pass og andre ID-dokumenter eller prøve i innsjekket bagasje.

8.3.5Hvis noen elementer som nevnt i § 8.3.1, 8.3.2 og 8.3.4 er inkludert i passasjerens bagasje til tross for forbudene, skal ikke transportøren være ansvarlige for eventuelle tap, forsinkelser eller skader på disse gjenstandene. Eventuelle problemer eller problemer som oppstår på grunn av dette vil passasjeren være ansvarlig for.

8.4 Rett til å nekte befordring

8.4.1I henhold til Artikkel 8.3.2 og 8.3.3, vil transportøren nekte å frakte bagasjenelementene som er beskrevet i 8.3, og kan nekte å frakte bagasjen videre hvis disse gjenstandene oppdages.

8.4.2Transportøren kan nekte å frakte bagasjeelementer som rimelig vurderes av transportøren å være uegnet for transport på grunn av størrelse, form, vekt, innhold, tegn, eller av sikkerhets- eller driftsårsaker, eller for komforten til andre passasjerer. Informasjon om uakseptable elementer er tilgjengelig på forespørsel.

8.4.3Flyselskapet kan nekte å akseptere bagasje som innsjekket bagasje med mindre den er forsvarlig pakket i reisekofferten eller andre egnede beholdere for å sikre at flyet er trygt med vanlig ivaretakelse og håndtering. Riktig pakking er passasjerens ansvar, hvis det er passasjerens beslutning om å sjekke inn bagasje som ikke er forsvarlig pakket anses det for å være på egen risiko, transportøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemstillinger knyttet til mangel på riktig pakking.

8.4.4Med mindre det er forhåndsavtalt noe med transportøren, kan transportøren frakte bagasjen, med en vekt som overskrider gjeldende tillatt gratis, på senere flyvninger uten å kompensere passasjerer for en slik forsinkelse.

8.5 Rett til søk

Av sikkerhetsgrunner kan flyselskapet kan be om at passasjeren tillater et søk og skanning av hans/ hennes person og et søk, gjennomlysning eller røntgenbilde av bagasjen. Hvis passasjeren ikke er tilgjengelig, kan bagasjen bli gjennomsøkt i hans/ hennes fravær for den hensikt å avgjøre om han/hun har eller om bagasjen inneholder elementer som er beskrevet i artikkel 8.3.1 eller noen skytevåpen, ammunisjon eller våpen, som har ikke blitt presentert til flyselskaper etter § 8.3.2 eller 8.3.3. Hvis passasjeren ikke er villig til å innvilge slike forespørsler, kan transportøren kan å frakte passasjeren og hans/hennes bagasje. Hvis et søk eller en gjennomlysning skader passasjeren, eller et røntgenbilde eller en gjennomlysning skader til bagasjen, skal ikke transportøren være ansvarlig for dette med mindre det skyldes transportørens feil eller uaktsomhet.

8.6 Innsjekket bagasje

8.6.1Ved levering av bagasje som skal innsjekkes til transportøren, er transportøren ansvarlig og utsteder en merkelapp for bagasje per stk. Innsjekket bagasje.

8.6.2Innsjekket bagasje må ha passasjerens navn og merket med annen personlig identifikasjon. Dette må være tydelig merket både innenfor og utenpå bagasjen. Fullt navn, hjemmeadresse, telefonnummer og e-post er påkrevd.

8.6.3Innsjekket bagasje vil hvis det lar seg gjøre å fraktes på det flyet passasjeren er på, med mindre transportøren bestemmer seg av drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker å frakte den på et annet fly. Hvis innsjekket bagasje fraktes på et senere fly vil transportøren levere forsendelsen til passasjeren, med mindre gjeldende lov krever at passasjeren må være til stede for tollkontroll.

8.6.4 Varsel om ansvarsbegrensninger.

Transportøren påtar seg intet ansvar for skjøre verdisaker eller lett bedervelige artikler, inkludert:

en)Kontanter,smykker, edle metaller, omsettelige obligasjoner eller -artikler, gjerninger, verdipapirer eller andre verdisaker

b)Forretningsdokumenter, pass og andre ID-dokumenter eller prøver

c)Fuktige klær eller andre våte elementer som kan føre til skade på annet innhold i bagasjen

d)Alle elementer av en skjør eller skjør natur (dvs. glass, optisk)

e)Elektrisk eller elektroniske komponenter (f.eks. Datamaskiner, lyd, bildeutstyr, elektronikk)

f)Mat eller andre bedervelige varer; (et element som har utløpsdato)

g)Element som har for lite emballasje (f.eks. Surfebrett, brettseiler, ski, sykkel, baby diagram, barnevogner, og tralle)

h)Alle beholdere og flasker som inneholder væsker eller kremer

i)Artikler som er spent på utsiden av en pose og deretter går tapt eller blir skadet

j)Artikler som er tatt inn i kabinen av passasjeren

k)Alle indirekte tap som følge av tap, feilhåndtering eller skade på passasjerens bagasje.

8.6.5 Riktig emballasje:

Pakking av skjøre elementer til normal innsjekket bagasje regnes ikke som riktig pakking og faller inn under varsel om ansvarsbegrensninger.

Stro