Vilkår for dette nettstedet | Icelandair
Pingdom Check

Vilkår for dette nettstedet

Alle transaksjoner gjennom Icelandairs nettsted er underlagt vilkår og betingelser som er beskrevet her.

Med henhold til disse vilkår og betingelsene skal et «nettsted» skal bety informasjonen som distribueres eller overføres over hele verden via Hyper Text Transfer Protocol (HTTP standard) over Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP), også kalt Internett.

LES DISSE VILKÅR OG BETINGELSER NØYE FØR NETTSTEDET TAS I BRUK OG, SPESIELT, FØR DU GJENNOMFØRER KJØP PÅ DENNE SIDEN. DISSE ER VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER FOR BESØKET DITT PÅ DENNE NETTSIDEN OG ALLE TRANSAKSJONER SOM DU KAN FÅ OVER NETTSTEDET, NÅ ELLER PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Icelandair opprettholder dette nettstedet, eller andre nettsteder som er lenket til dette nettstedet, og er underlagt eierskap av Icelandair (samlet «nettstedet»), samt all informasjon, programvare, bilder, tekst, musikk, lyder og andre materialer og tjenester på nettstedet (samlet «innholdet»), for bruk av allmennheten men kun for lovlige formål beskrevet nedenfor. Vi gjør deg oppmerksom på at det ovennevnte ikke inkluderer de tjenestene som ytes av Amadeus Global Distribution System S.A. (heretter «Amadeus») på Amadeus' nettsteder, eller annet materiale som finnes på Amadeus' nettsteder.

AKSEPT AV DISSE VILKÅR OG BETINGELSER; JURISDIKSJON

For å få tilgang til og bruke nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkår og betingelser, og å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Du representerer og garanterer at du har lovlig evne til å godta disse vilkår og betingelser for kjøp, på vegne av deg selv eller en annen part du lovbestemt representerer. Hvis noen bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses å være ugyldige, ulovlige eller kan ikke håndheves, skal slik ugyldige, ulovlige eller ikke-håndhevbare bestemmelser skal ikke påvirke gyldigheten, lovligheten eller muligheten til å håndheve andre bestemmelser i disse vilkårene. Alle unntak og begrensninger gjelder kun i den grad det er tillatt av Islandsk lov.

Ikke bruk eller surf på nettstedet hvis du ikke godtar disse vilkår og betingelser.

Dette nettstedet drives fra Icelandair sine kontorer på Island. Ved å gå inn på nettstedet samtykker du i at lovene på Island gjelder for nettstedet, innholdet, din tilgang, ditt bruk av nettstedet og alle transaksjoner over nettstedet, og du samtykker i at enhver tvist eller søksmål skal være underlagt den eksklusive domsmyndigheten til tingretten i Reykjavík, eller Islands høysterett i tilfelle videre anker. De som logger på og bruker nettstedet fra andre steder, gjør det på egen risiko og er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Icelandair gir ingen garanti for at innholdet på nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk andre steder enn på Island, og hvor tilgang til den fra land eller områder hvor innholdet på noen måte er ulovlig. Du erkjenner at Icelandair forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å nekte eller avslutte, uten varsel, din tilgang til nettstedet når som helst.

TILGANG TIL INFORMASJON OM PASSASJERENE SOM REISER TIL ET ANNET LAND ENN USA

JEG GODTAR AT PERSONOPPLYSNINGER SOM HAR BLITT GITT TIL ICELANDAIR I FORBINDELSE MED DENNE BESTILLINGEN, KAN OVERFØRES TIL MYNDIGHETER FOR GRENSEKONTROLL OG LUFTFARTSSIKKERHET!

Icelandair og andre flyselskaper er pålagt etter lovverket i USA om å gir U.S. Customs and Border Protection tilgang til bestillingen og reiseinformasjon. I henhold til informasjon vi har om deg og dine reiseplaner kan disse offentliggjøres til amerikanske myndigheter fra 28. juli 2004. Formålet med dette kravet er sikkerhet.

Spørsmål og svar

Hvilke data har du om meg som kan gis tilgang til?

Vi oppbevarer de opplysninger om deg som vi trenger for å drive forretninger med deg. Dette kan inkludere detaljer du har oppgitt om eventuelle medisinske forhold, funksjonshemming, eller helsetilstander du kan ha; betalingsinformasjon; kontaktinformasjon; og, for å oppfylle eventuelle spesialbehov du har angitt.

Hvem vil dere sende dataene til, og hvem deles det med?

Dataene vil bli gitt til United States Customs and Border Protection. De vil kunne dele dem med andre myndighetene som formål å forebygge og bekjempelse av terrorisme og andre alvorlige lovbrudd.

Hva om jeg ikke gir tillatelse til å frigjøre mine personlige opplysninger til myndighetene?

Da kan vi ikke føre deg til USA.

Hva vil myndighetene bruke dataene til?

Data brukes til spørsmål om håndhevelse, inkludert bruk i trusselanalyser for å identifisere og avskjære potensielle terrorister, og andre trusler mot nasjonale og offentlig sikkerhet; og for å fokusere offentlige ressurser på høyrisiko bekymringer, dermed forenkle og ivareta bona-fide reisende.

Er kredittkortopplysningene mine inkludert?

Hvis du allerede har utført betalingen med kredittkort og disse dataene er inkludert i din passasjerinformasjon, kan myndighetene få disse detaljene.

Hvor lenge vil data oppbevares?

Myndighetene kan beholde dataene lenger enn det som er nødvendig.

INNSENDING AV INFORMASJON, Icelandair BEHANDLING AV INFORMASJONEN OG ANSVAR FOR INFORMASJON SOM ICELANDAIR OVERLEVERER

Du samtykker i å gi Icelandair en ubegrenset og fullstendig lisens til å bruke all informasjon du sender til nettstedet, gratis, men kun i den utstrekning at registrering og bruk av data er en normal del av Icelandair sin drift. Icelandair gis videre tillatelse til å bruke slike opplysninger til markedsføringsformål. Dette varselet skal anses å være en advarsel om slik behandling. Mer detaljert informasjon om modus operandi, arbeidsprosedyrer og andre faktorer som gjelder for behandlingen av data kan fåes på Icelandair sitt kontor, dvs.:

Icelandair Head Offices
Marketing Department
Reykjavikurflugvollur
101 Reykjavik
Island

Du har ikke tillatelse til å overføre ulovlig materiale til nettstedet, eller annet materiale som kan føre til et sivilt eller strafferettslig ansvar ifølge loven.

Informasjonen utgjør ingen tilbud eller oppkjøpstilbud for verdipapirer, og informasjonen kan må ikke brukes til slike investeringsplaner.

Informasjonen publisert her har blitt skrevet av Icelandair, og kommer fra Icelandair selv og fra andre kilder. Men, Icelandair gir ingen garantier eller fremstillinger vedrørende nøyaktigheten eller grundigheten til informasjonen, og gir ingen slik representasjon. Spesielt må du være oppmerksom på at informasjon kan være ufullstendig, feil kan finnes i informasjonen og informasjonen kan være utdatert. Derfor anbefales det å kontrollere all informasjon på dette nettstedet før eventuelle beslutninger tas basert på denne ved å kontakte nærmeste Icelandair-kontor, en Icelandair agent eller et reisebyrå, avhengig av hva som er passende. Icelandair er ikke ansvarlig for skade eller ikke-økonomiske tap som kan oppstå etter at du har fått tilgang til eller ikke fått tilgang til nettstedet, eller fordi informasjon publisert på nettstedet ble satt lit til.

BEGRENSNINGER FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET

Din tilgang til nettstedet er begrenset til selve tilgangen, til å surfe gjennom nettstedet og til å kjøpe gjennom nettstedet. Du har ikke tillatelse til annet bruk av innholdet eller nettstedet. Du kan ikke koble nettstedet til andre nettsteder, eller innlemme nettstedet i et annet nettsted uten Icelandair sitt skriftlige samtykke. All bruk av annen programvare utover tillatte applikasjoner er forbudt. Din tillatelse opphører automatisk hvis du bryter noen av bestemmelsene i disse vilkår og betingelsene.

ENDRINGER

Icelandair kan revidere, endre eller trekke tilbake innhold, helt eller delvis, når som helst uten varsel. Icelandair kan når som helst revidere og endre disse vilkår og betingelsene. Ved å godta disse vilkår og betingelsene, samtykker du i å være bundet av slike endringer eller revisjoner.

OMRÅDER SOM ER KOBLET TIL NETTSTEDET OG SOM IKKE DRIVES AV ICELANDAIR

Icelandair gir ingen garantier av noe slag om andre nettsteder som du kan få tilgang til gjennom nettstedet, men som ikke drives av Icelandair. Icelandair har ingen kontroll over innholdet på nettsteder, eller grupper av nettsteder, og skal ikke holdes ansvarlig for slike nettsteder eller transaksjoner som kan utføres over slike nettsteder.

VAREMERKER OSV.

Varemerker, tjenestemerker og merkenavn publisert på nettstedet er beskyttet i Island og internasjonalt. Ingen Icelandair varemerke, tjenestemerke eller merkenavn skal brukes uten Icelandair, eller den relevante partner, sin skriftlige tillatelse, unntatt for å identifisere selskapets produkter eller tjenester.

GAFFELVOGN, ANDRE TJENESTER OG PRODUKTER

Transport med fly av passasjerer, bagasje og last er underlagt vilkårene i det relevante flyselskapet, som i Icelandairs tilfelle, er tilgjengelig fra Icelandair sine agenter eller salgskontorer. Andre tjenester og produkter beskrevet på nettstedet er også underlagt vilkår og betingelser. Informasjon om slike vilkår og betingelser er tilgjengelig fra den aktuelle forhandleren som er identifisert på nettstedet. Videre, må man være oppmerksom på at Icelandair ikke er ansvarlig for tjenestene og produktene til andre parter enn Icelandair som tilbys på nettstedet til Amadeus.