Pingdom Check

Pakkerejsebetingelser

1. Bestilling af rejsen
Bestilling af en rejse kan kun ske via Internettet på www.icelandair.com/da-dk/.

Ved bestillingen skal oplyses, om der ønskes tegnet afbestillingssikring mod betaling af afbestillingsgebyr.

Bestillingen er først bindende for ICELANDAIR HOLIDAYS når rejsens fulde pris er indbetalt.
Aftalen om rejsen indgås på de i ordrebekræftelsen/billetten og nærværende betingelser anførte vilkår og på de i kataloget givne oplysninger, med mindre ændringer hertil er meddelt kunden inden aftalens indgåelse.

Bestilles rejsen af en person under 18 år, skal der ved bestillingen forevises erklæring fra den pågældendes forældre om tilladelse til at bestille rejsen.

Det af kunden ved bestillingen oplyste navn og adresse, vil af ICELANDAIR HOLIDAYS blive anvendt som kontaktinformation, hvortil al efterfølgende korrespondance kan sendes. Denne kunde hæfter for betaling af den samlede bestilling.


2. Rejsens pris m.m.

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, flyrejse, lufthavnsskatter og servicegebyr. I øvrigt henvises til katalogets oplysninger med hensyn til hvilke ydelser prisen omfatter.

Der tillægges gebyr for enkeltværelse.


3. Betaling

Rejsens fulde pris skal betales samtidig med rejsens bestilling.
Billetter udstedes kun som e-tickets.


4. Ændring og afbestilling m.v.
 
a) Afbestilling: 
Med mindre kunden ved aftalens indgåelse er blevet gjort bekendt med, at ICELANDAIR HOLIDAYS afbestillingsret overfor dennes leverandører er begrænset, har kunden ret til at afbestille rejsen på nedennævnte vilkår: 

1* Ved afbestilling senest 30 dage før den aftalte afrejsedag, refunderes hele pakkens pris fratrukket 10%. 
2* Ved afbestilling fra 29 til 15 dage før den aftalte afrejsedag, refunderes hele pakkens pris fratrukket 30%. 
3* Ved afbestilling fra 14 dage til 7 dage før den aftalte afrejsedag, refunderes hele pakkens pris fratrukket 50% 
4* Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte afrejsedag, er der ingen refundering. 
For sent fremmøde eller udeblivelse sidestilles med afbestilling. 

Det er ikke muligt at foretage følgende ændringer i pakkerejser efter bestilling: 
• Rejsedatoer 
• Værelsestype 
• Antal gæster pr. værelse 
• Hotel

Kunden kan afbestille rejsen, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillige forhold, der indebærer fare for kundens liv eller førlighed. Kunden har i sådanne tilfælde ret til tilbagebetaling af rejsens pris, med mindre den pågældende begivenhed var kendt ved aftalens indgåelse. 

b) Overdragelse af rejsen 
Kunden kan ikke overdrage rejsen til andre, idet ICELANDAIR HOLIDAYS underleverandør ikke accepterer sådan overdragelse


5. Afbestillingssikring
:
ICELANDAIR HOLIDAYS informerer ved rejsens bestilling kunden om mulighederne og vilkårene for at bestille afbestillingssikring til dækning af, at kunden på grund af akut sygdom eller akut sygdom i den nærmeste familie forhindres i at deltage i rejsen. (Afbestillingssikring).

Prisen for afbestillingssikring (afbestillingsgebyr) fås oplyst hos ICELANDAIR HOLIDAYS og fremgår af vor hjemmeside: www.icelandair.com/da-dk/
Afbestillingssikring kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling.

Betaling af afbestillingsgebyr sikrer tilbagebetaling af den del af rejsens pris som ikke kan tilbagebetales ad anden vej, i tilfælde af, at kunden ikke kan gennemføre rejsen på grund af 
a) død, pludselig opstået sygdom eller ulykke, der nødvendiggør hospitalisering af kunden, dennes ægtefælle eller partner, børn og børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre eller søskende, alt dog forudsat der ikke er tale om de i betingelserne særligt undtagne risici.

b) betydelig materiel skade på kundens hjem eller virksomhed, der nødvendiggør hans tilstedeværelse.
De ovenfor nævnte omstændigheder skal være af en sådan karakter, at det er uundgåeligt at foretage afbestilling.
Afbestillingsgebyret tilbagebetales ikke.

Det er en betingelse for at opnå ret til tilbagebetaling af rejsens pris, at kunden ikke er bekendt med, burde være bekendt med eller har mistanke om forhold der udløser afbestillingen, på tidspunktet for bestilling af afbestillingssikringen, eller da lider af en sydom som senere resulterer i afbestillingen.

Krav om dækning under afbestillings-sikringen skal rejses straks og bilægges erklæring fra hospital/ kopi af politirapport. Herudover skal afgives lægeerklæring på særlig blanket. Afbestillingssikringens samlede betingelser kan fås udleveret hos ICELANDAIR HOLIDAYS eller downloades fra vor hjemmeside www.icelandair.com/da-dk/, søg afbestillingsgebyr.


6. ICELANDAIR HOLIDAYS ansvar
.
Lider kunden tab som følge af, at ICELANDAIR HOLIDAYS ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af rejsens aflysning, har kunden krav på erstatning, medmindre:
a. aflysningen skyldes at antallet af tilmeldte til rejsen er mindre end det oplyste minimumsdeltagerantal og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angiven frist,
b. aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold,
c. aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke ved passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af ICELANDAIR HOLIDAYS, eller
d. aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som ICELANDAIR HOLIDAYS ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

ICELANDAIR HOLIDAYS erstatningsansvar for skade på kundens person eller ting er, f.s.v. angår lufttransporten, begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Der henvises til ICELANDAIR´s ”Conditions of Carriage for passengers and baggage”, der er gældende for rejsens flytransport og kan findes på ICELANDAIR´s hjemmeside: www.icelandair.com/da-dk/ , og vi henleder særligt opmærksomheden på følgende:
Bagageskadeansvaret er begrænset som angivet i de relevante konventioner, hvorfor det anbefales at der tegnes supplerende bagageforsikring.
Personskadeansvaret er ligeledes begrænset som angivet i de relevante konventioner, Warszawa konventionen og/eller Montreal konventionen. Ansvaret for personskade, derunder død kan være begrænset til ca. USD 10.000 eller USD 20.000. Såfremt disse begrænsninger ikke er dækkende for kundens behov, bør supplerende forsikring tegnes.


7. Kundens pligter m.v.

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse som ICELANDAIR HOLIDAYS og dennes repræsentanter og leverandører fastsætter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, der fastsættes under rejsens gennemførelse. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejsen, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på kundens egen foranledning og for egen regning.

Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader han forvolder på ejendele tilhørende medrejsende, ICELANDAIR HOLIDAYS, disses medarbejdere, hotel m.v. Den rejsende skal drage omsorg for at være i besiddelse af et gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer og oplysninger herom udover sådanne, som gives af ICELANDAIR HOLIDAYS, kan fås ved henvendelse til destinationslandets ambassade og/eller egen læge.
Det påhviler kunden at afholde alle udgifter, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående, for eksempel hjemtransport som følge af manglende pas.
Kunden er også ansvarlig for følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen og det påhviler kunden at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.
Det påhviler kunden at holde sig orienteret hos rejseleder eller gennem opslag på hotellet eller via ICELANDAIR HOLIDAYS på destinationen om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt.
Møder kunden ikke rettidigt ved hjemrejsen mister kunden retten til denne og må foretage hjemrejse for egen regning. 
Kunden skal drage omsorg for at bagagen er egnet til flytransport. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysning om reglerne samt om farligt gods kan fås ved henvendelse til ICELANDAIR HOLIDAYS.
Gravide bør have udfærdiget en lægeerklæring, såfremt ud- eller hjemrejse gennemføres inden for 8 uger før forventet termin. De sidste 4 uger før forventet termin må gravide ikke befordres med fly.
ICELANDAIR kan afsætte personer fra lufttransport såfremt disse på grund af sygdom, beruselse eller af andre årsager skønnes uegnet til at deltage i flyrejsen eller er til gene for medpassagerer, der henvises i øvrigt til ICELANDAIR´s ”Conditions of Carriage for passengers and baggage”.


8. Billeje

For rejser, der inkluderer billeje oplyses, at bilen stilles til rådighed via Hertz og at det er en betingelse, at rejsedeltageren har gyldigt kørekort og har haft dette i mindst 1 år. Minimumsalderen for føreren er i Island 20 år. For visse køretøjsgrupper dog 23 år.
Bilen er ansvarsforsikret i henhold til kravene efter Islands ret, men kunden kan i tilfælde af uheld være forpligtet til at udlægge beløb, der måtte være dækket af forsikringen. For skader, der overstiger forsikringsbeløbet, hæfter kunden.

For den lejede bil er tegnet kaskoforsikring imod uheld, men ikke imod tyveri. Kunden må således selv tegne tyveriforsikring på den lejede bil, idet kunden er objektivt ansvarlig herfor i forhold til Hertz. For kaskoforsikringen imod uheld gælder en selvrisiko, hvis størrelse kan fås oplyst hos ICELANDAIR HOLIDAYS


9. Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor ICELANDAIR HOLIDAYS eller dennes repræsentant på stedet inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Reklamation over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt overfor ICELANDAIR senest 2 uger efter rejsens afslutning.
Dansk ret regulerer ethvert forhold mellem ICELANDAIR HOLIDAYS og kunden.
Såfremt kunden og ICELANDAIR HOLIDAYS ikke kan opnå enighed, kan sagen af kunden indbringes for Rejseankenævnet eller de almindelige domstole.

Bagageregler

Alle Icelandair Holidays feriepakker er reserveret i Economy Standard, medmindre andet er angivet.

Se venligst Icelandair bagage regler for aktuelle oplysninger om både håndbagage og indtjekket bagage,  tillæg, restriktioner (inklusive vægt og dimensioner), samt tabt, forsinket eller beskadiget bagage