Pingdom Check

Pakkereisebetingelser

1. Bestilling av reisen
Bestilling av en reise kan kun skje via Internettet på Icelandair.no

Ved bestillingen må det opplyses om det skal tegnes avbestillingsforsikring mot betaling av avbestillingsgebyr.

Bestillingen er først bindende for ICELANDAIR HOLIDAYS når reisens totale pris er innbetalt.
Avtalen om reisen inngås på de betingelsene og vilkårene som er anført i ordrebekreftelsen/på billetten og på de opplysningene som er angitt i katalogen, med mindre endringer om dette er meddelt kunden før inngåelsen av avtalen.

Hvis reisen bestilles av en person som er under 18 år, skal det ved bestillingen forevises erklæring fra vedkommendes foreldre/foresatte med tillatelse til å bestille reisen.

Det navnet og den adressen som kunden oppgir ved bestillingen, vil bli benyttet av ICELANDAIR HOLIDAYS som kontaktinformasjon, og all etterfølgende korrespondanse blir dermed sendt til denne adressen. Denne kunden hefter også for betaling av den samlede bestillingen.


2. Reisens pris osv.

Reisens pris omfatter, hvis ikke annet er anført, flyreise, flyplassavgifter og servicegebyr. For øvrig henvises det til opplysninger i katalogen når det gjelder hvilke ytelser som er inkludert i prisen.

Det tillegges gebyr for enkeltværelse.


3. Betaling

Reisens fulle pris skal betales samtidig med bestilling av reisen.
Billetter utstedes kun som e-tickets.


4. Endring, avbestilling osv.
a) Avbestilling:
Med mindre kunden ved avtalens inngåelse er gjort kjent med at avbestillingsretten til ICELANDAIR HOLIDAYS overfor dennes leverandører er begrenset, har kunden rett til å avbestille reisen på de vilkårene som er nevnt nedenfor:
1* Ved avbestilling senest 30 dager før avtalte avreisedato, Refunderes 90% av prisen.
2* Ved avbestilling fra 29 dager til 15 dager før avtalte avreisedato,Refunderes 70%av prisen.
3* Ved avbestilling fra 14 dager til 7 dager før avtalte avreisedato, Refunderes 50%av prisen.
4* Ved avbestilling senere enn 7 dager før avtalte avreisedato, gis det ingen refusjon.

For sent fremmøte eller uteblivelse sidestilles med avbestilling.
Det er ikke mulig å endre pakken etter bestilling. Dette gjelder følgende:
• Endring av reisedatoer
• Endring av rom type
• Endring av gjester per rom
• Endring av hotell

Kunden kan avbestille reisen hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, innen et tidsrom på 14 dager før reisens start, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smittsomme sykdommer eller andre likestilte forhold som innebærer fare for kundens liv eller helse. Kunden har i slike tilfeller rett til tilbakebetaling av reisens pris, med mindre den gjeldende begivenheten var kjent ved inngåelsen av avtalen.

b) Overdragelse av reisen.
Kunden kan ikke overdra reisen til andre, fordi underleverandørene til ICELANDAIR HOLIDAYS ikke aksepterer slik overdragelse.


5. Avbestillingsforsikring:

ICELANDAIR HOLIDAYS vil ved bestilling av reisen informere kunden om muligheten og vilkårene for å kjøpe en avbestillingsforsikring til dekning hvis kunden på grunn av akutt sykdom eller akutt sykdom i nærmeste familie forhindres fra å delta på reisen. (Avbestillingsforsikring).
Prisen for avbestillingsforsikring (avbestillingsgebyr) fås opplyst hos ICELANDAIR HOLIDAYS og fremgår av vår hjemmeside Icelandair.com.

Avbestillingsforsikring kan kun tegnes i forbindelse med reisens bestilling.

Betaling av avbestillingsgebyr sikrer tilbakebetaling av den delen av reisens pris som ikke kan tilbakebetales på andre måter, i tilfelle av at kunden ikke kan gjennomføre reisen på grunn av:
a) Død, plutselig oppstått sykdom eller ulykke som nødvendiggjør sykehusinnleggelse av kunden, dennes ektefelle eller partner, barn og barnebarn, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller søsken, likevel forutsatt at det ikke er snakk om spesielt unntatte risikoer som er fastsatt i betingelsene.
b) Betydelig materiell skade på kundens hjem eller virksomhet, som nødvendiggjør hans tilstedeværelse.
De ovenfor nevnte omstendighetene skal være av en slik art at det er uunngåelig å foreta avbestilling.
Avbestillingsgebyret tilbakebetales ikke.

For å oppnå rett til tilbakebetaling av reisens pris er det en betingelse at kunden på tidspunktet for bestilling av avbestillingsforsikringen ikke var kjent med, burde være kjent med eller har mistanke om forhold som utløser avbestillingen, eller på det tidspunktet led av en sykdom som senere resulterer i avbestillingen.

Krav om dekning under avbestillingsforsikringen skal reises straks og vedlegges erklæring fra sykehus/kopi av politirapport. I tillegg skal det avgis legeerklæring. Avbestillingsforsikringens samlede betingelser kan fås utlevert hos ICELANDAIR HOLIDAYS eller lastes ned fra vår hjemmeside Icelandair.com, søk etter avbestillingsgebyr i søkefunksjonen.


6. ICELANDAIR HOLIDAYS sitt ansvar.

Hvis kunden lider tap som følge av at ICELANDAIR HOLIDAYS ikke kan oppfylle avtalte vilkår, eller som følge av avlysning av reisen, har kunden krav på erstatning, med mindre:
a. avlysningen skyldes at antall påmeldte til reisen er mindre enn det opplyste minimumsdeltakerantallet og skriftlig melding om dette er sendt til kunden innen den fristen som er angitt i avtalen,
b. avlysningen eller den manglende oppfyllelsen skyldes kundens egne forhold,
c. avlysningen eller den manglende oppfyllelsen skyldes en utenforstående tredjepart og som ikke kunne forutses ved inngåelse av avtalen eller forhindres av ICELANDAIR HOLIDAYS, eller
d. avlysningen eller den manglende oppfyllelsen skyldes utenforliggende omstendigheter, som ICELANDAIR HOLIDAYS ikke kunne ha forutsett ved inngåelsen av avtalen eller ha unngått eller avverget.

ICELANDAIR HOLIDAYS sitt erstatningsansvar for skade på kundens person eller ting er, hva angår lufttransporten, begrenset i overensstemmelse med reglene i internasjonale konvensjoner. Det henvises til ICELANDAIRs ”Conditions of Carriage for Passengers and Baggage”, som gjelder for reisens flytransport og kan finnes på ICELANDAIRs hjemmeside Icelandair.com. Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende: Bagasjeskadeansvaret er begrenset som angitt i de relevante konvensjonene, og det anbefales derfor at det tegnes supplerende bagasjeforsikring. Personskadeansvaret er også begrenset, som angitt i de relevante konvensjonene, Warszawa-konvensjonen og/eller Montreal-konvensjonen. Ansvaret for personskade, herunder død, kan være begrenset til ca. 10 000 USD eller 20 000 USD. Såfremt disse begrensningene ikke er dekkende for kundens behov, bør supplerende forsikring tegnes.


7. Kundens plikter osv.

Kunden er forpliktet til å følge de anvisninger for gjennomføring av reisen som er fastsatt av ICELANDAIR HOLIDAYS og dennes representanter og leverandører. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser som fastsettes under reisens gjennomføring. Grov eller gjentatt overtredelse av dette kan medføre bortvisning fra reisen, slik at videre opphold og hjemreise må foretas på kundens eget ansvar og for egen regning.

Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler for skader han forvolder på eiendeler tilhørende medreisende, ICELANDAIR HOLIDAYS, dennes medarbeidere, hotell osv. Den reisende har ansvar for å være i besittelse av et gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner. Opplysninger om vaksinasjoner ut over det som oppgis av ICELANDAIR HOLIDAYS, kan fås ved henvendelse til destinasjonslandets ambassade og/eller egen lege.
Det påhviler kunden å oppebære alle utgifter som skyldes manglende overholdelse av ovenstående, for eksempel hjemtransport som følge av manglende pass.
Kunden er også ansvarlig for følger av sykdom, ulykkestilfelle og lignende under reisen og det påhviler kunden å oppebære utgifter til legehjelp, sykehusopphold, spesiell hjemtransport osv.
Det påhviler kunden å holde seg orientert hos reiseleder eller gjennom oppslag på hotellet eller via ICELANDAIR HOLIDAYS på destinasjonen om hjemreisetidspunkt, herunder om eventuell endring av dette i forhold til det tidspunktet som er anført på reisebeviset.
Hvis kunden ikke møter til rett tid ved hjemreisen, mister kunden retten til denne og må foreta hjemreise for egen regning.
Kunden skal dra omsorg for at bagasjen er egnet til flytransport. I henhold til internasjonale bestemmelser er det av sikkerhetsmessige årsaker forbudt å transportere farlig gods i den innleverte bagasjen. Nærmere opplysning om reglene, samt om farlig gods, kan fås ved henvendelse til ICELANDAIR HOLIDAYS.
Gravide må ha en utstedt legeerklæring hvis ut- eller hjemreise gjennomføres innenfor 8 uker før forventet termin. Gravide skal ikke befordres med fly de siste 4 ukene før forventet termin.
ICELANDAIR kan sette av personer fra lufttransport såfremt disse på grunn av sykdom, beruselse eller av andre årsaker anses som uegnet til å delta i flyreisen eller er til besvær for medpassasjerer. Det henvises for øvrig til ICELANDAIRs ”Conditions of Carriage for Passengers and Baggage”.


8. Billeie

For reiser som inkluderer billeie vil bilen stilles til rådighet via Car Trwaler. Det er en betingelse at reisedeltakeren har gyldig førerkort og har hatt dette i minst 1 (ett) år. For fører av bil på Island er minimumsalderen 20 år. For visse kjøretøysgrupper er den likevel 23 år.
Bilen er ansvarsforsikret i henhold til kravene etter Islands rett, men kunden kan i tilfelle av uhell være forpliktet til å legge ut for beløp som måtte være dekket av forsikringen. Kunden hefter for skader som overstiger forsikringsbeløpet.

Det er tegnet kaskoforsikring mot uhell for leiebilen, men ikke mot tyveri. Kunden må derfor selv tegne tyveriforsikring for den leide bilen, da kunden er objektivt ansvarlig for dette i forhold til Hertz. Det gjelder en selvrisiko for kaskoforsikringen mot uhell, og størrelsen på dette beløpet kan fås opplyst hos ICELANDAIR HOLIDAYS.

For nærmere opplysninger om Hertz sine standard billeiebetingelser, som gjelder når bilen stilles til rådighet for kunden, henvises det til Hertz.is.


Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner under reisen skal fremsettes overfor ICELANDAIR HOLIDAYS eller dennes representant på stedet innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget mangelen. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere å kreve erstatning. Reklamasjon over feil eller mangler, som ikke har vært mulig å utbedre på reisemålet, skal fremsettes skriftlig overfor ICELANDAIR senest 2 uker etter reisens avslutning.
Dansk rett regulerer ethvert forhold mellom ICELANDAIR HOLIDAYS og kunden.
Hvis kunden og ICELANDAIR HOLIDAYS ikke kan oppnå enighet, kan kunden bringe inn saken for Rejseankenævnet eller vanlige domstoler.

Are my credit card details included?

If payment has been made by credit card and this data is included in your passenger information record, the authorities may view details.

How long will data be held for?

The authorities should hold the data for no longer than is required.


SUBMISSION OF INFORMATION, Icelandair PROCESSING OF THE INFORMATION PROVIDED AND RESPONSIBILITY FOR THE INFORMATION THAT ICELANDAIR PROVIDES.


You agree to grant Icelandair unrestricted and complete license to use all data that you send to the Site, free of charge, but only to the extent that the registration and use of the data are a normal part of Icelandair operations. Icelandair is furthermore permitted to use such data for marketing purposes. This notice shall be deemed to be a warning of such processing. More specific information on the modus operandi, work procedures and other factors that apply to the processing of the data can be obtained at Icelandair office, i.e.:


Icelandair Head Offices
Distribution - e-business
Reykjavikurflugvollur
101 Reykjavik
Iceland


You are prohibited from transmitting to the Site any unlawful material, or any other material that could give rise to any civil or criminal liability under the law.

The information does not embody any sales offers nor requests for acquisition offers for any securities, and the information cannot be depended on regarding any such investment plans.

The information published here has been written by Icelandair and originates from Icelandair itself and from other sources. However, Icelandair does not warrant or make any representation regarding the accuracy or exhaustiveness of the information, and no statement is made regarding such representation. 

In particular you should be aware that the information may be incomplete, errors may be found in the information and the information may be out of date. Therefore it is advisable to verify all information on this Site before any arrangements are made based on it by contacting the nearest Icelandair office, an Icelandair agent or a travel agency, whichever appropriate. 

Icelandair is not liable for any damage or non-financial loss that may result from the fact that access was attained or not attained to the Site or because any information published on the Site was relied on.

RESTRICTIONS ON YOUR USE OF THE SITE AND THE CONTENT

Your permission to access the Site is restricted solely to the access itself, to browse the Site and to purchase over the Site. You do not have permission for any other use of the Content or the Site. You may not link the Site to other websites, or incorporate the Site into another website without Icelandair written consent. All use of software other than the use necessary for the permitted applications is prohibited. Your permission terminates automatically if you violate any provision of these Terms & Conditions.

REVISIONS

Icelandair may revise, change or withdraw the Content, in whole or in part, at any time without notice. Icelandair may at any time revise and change these Terms & Conditions. By accepting these Terms & Conditions, you agree to be bound by any such changes or revisions.

SITES THAT ARE LINKED TO THE SITE AND ARE NOT OPERATED BY ICELANDAIR:

Icelandair makes no guarantees whatsoever about any other websites, which you may access through the Site, but are not operated by Icelandair. Icelandair has no control over the content or arrangement of websites other than its own and can not be held liable for such websites or any transaction that may be conducted over such websites.

TRADEMARKS ETC

Trademarks, service marks and trade names published on the Site are protected by law in Iceland and internationally. No Icelandair trademark, service mark or trade name may be used without Icelandair or the relevant partner's prior written permission, except for the sole purpose of identifying the company's products or services.

CARRIAGE, OTHER SERVICES AND PRODUCTS

Carriage by air of passengers, baggage and cargo is subject to the conditions of carriage of the relevant carrier which, in the case of Icelandair, are available from Icelandair agents or sales offices. Other services and products described on the Site are also subject to terms & conditions. Information on such terms & conditions is available from the relevant retailer identified on the Site. Furthermore, note that Icelandair is not liable for the services and products of parties other than Icelandair that are offered on Amadeus' website.

ICELANDAIR
1900 Crown Colony Dr.
Quincy, MA 02169.

Phone: 877 I-FLY-ICE or contact us
Online booking: icelandair.com
Business Hours: 
Mon - Fri, 9am - 6pm ET 
Sat, 10am - 5pm ET 
Sun, Closed

Bagasjeregler

Alle Icelandair Holidays feriepakker er booket på Economy Standard, med mindre annet er oppgitt.

Vennligst se Icelandair bagasjeregler for informasjon om både håndbagasje og indtjekket bagasje, restriksjoner (inkludert vekt og dimensjoner), samt tapt, forsinket eller skadet bagasje