Refusjon og kansellering | Icelandair
Pingdom Check

Refusjon av kansellerte billetter

Hvis du ikke kan reise og må kansellere flybilletten din, kan du ha rett på refusjon. Regler om refusjon av billetter er knyttet til spesifikke billettpriser, men i spesielle tilfeller kan andre regler gjelde. 

MERKNAD: Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare for Icelandair-flyvninger. Hvis billetten din ble bestilt via en tredjepart, som et nettbasert reisebyrå eller en ekstern agent, gjelder andre vilkår og betingelser. Ta kontakt med gjeldende tredjepart for mer informasjon.

Avbestillingsbeskyttelse

Ved bestilling kan Icelandair-kunder velge å kjøpe avbestillingsbeskyttelse.

Avbestillingsbeskyttelsen sikrer tilbakebetaling av den delen av billettprisen som er betalt til Icelandair og som ikke kan tilbakebetales på noen annen måte hvis kunden ikke kan foreta den planlagte reisen. Hvis passasjeren ikke kan foreta reisen, refunderer Icelandair billetten. Hvis passasjerer må endre reiseplanen etter at reisen er påbegynt, refunderer Icelandair den relevante reisebilletten (delen av billetten som ikke er brukt) eller endringsgebyr (men ikke billettpris-differanse).

Dokumentasjon i form av legeerklæring er påkrevd, i tilfeller ved dødsfall i nærmeste familie er det nødvendig med en dødsattest. Legeerklæring/dødsattest gir ikke rett til tilbakebetaling dersom avbestillingsforsikring ikke er kjøpt. Men, hvis en av de reisende passasjerer dør, refunderer vi den personens billett når dødsattesten foreligger.

Avbestillingsforsikringen gir ikke kompensasjon for andre ulike servicegebyr, som bestillingsgebyr og tilhørende. Avbestilllingsforsikringen dekker bare kansellering av billetter som er betalt til Icelandair. Den dekker for eksempel ikke kostnader for hotell og leiebil bestilt på www.icelandair.com, etc.

Avbestillingsbeskyttelse kan kun legges til når du bestiller flyvningen din eller inntil 36 timer etter kjøpet via en lenke fra bekreftelses-e-posten med e-billetten din.

Tilbakebetaling

Kjøp av avbestillingsforsikring sikrer tilbakebetaling av den delen av billettprisen som er betalt, og kan ikke tilbakebetales på noen annen måte hvis en kunde ikke kan foreta den planlagte reisen på grunn av:

a) død, plutselig alvorlig sykdom eller ulykke som krever sykehusinnleggelse av passasjeren, hans partner (enten ved ekteskap etter fast samboerskap), barn eller barnebarn av en kunde, vedkomendes foreldre eller svigerforeldre, bestefar, bestemor eller søsken;

b) betydelige materielle skader på hjem eller et privat firma som krever vedkommendes tilstedeværelse (en politirapport må være tilgjengelig).

Omstendighetene listet ovenfor må være en sånn karakter at det er uunngåelig å kansellere en bestilling. Avbestillingsforsikringen er under ingen omstendigheter tilbakebetalbar.

Avbestillingsforsikringen dekker ikke alle mulige billettprisforskjeller på grunn av endring av flydato etter påbegynt reise.

Gyldighetsvilkår

Det er et vilkår for tilbakebetaling at:

  1. en avbestillingsforsikring er kjøpt:
  2. kunden ikke har kjennskap til skader, tap eller uførhet og heller ikke har mistanke om nært forestående skader, tap eller uførhet, som gir rett til tilbakebetaling, når avbestillingsforsikringen kjøpes.

Retten til tilbakebetaling er gyldig fra tiden som er spesifisert på kvitteringen og frem til tidspunktet for avreise.

Unntatte risikoer

Retten til tilbakebetaling gjelder ikke ved følgende tilfeller av skade, tap eller uførhet:

  1. uførhet som skyldes tilsiktede, selvpåførte skader;
  2. uførhet som skyldes sykdom som kan være relatert til bruk av alkohol eller rusmidler, utenom legemidler som tas under medisinsk veiledning, unntatt legemidler som brukes i medisinsk behandling på grunn av bruk av vanedannende og ulovlige rusmidler;
  3. uførhet, tap eller skade som et direkte eller indirekte resultat av kjernefysiske reaksjoner, ioniserende stråling, kontaminasjon av radioaktive substanser, kjernebrensel og atomavfall, eller som et resultat av krig, militære invasjonsoperasjoner, sivil ulydighet, opprør eller lignende handlinger. Det samme gjelder for uførhet, tap eller skader som oppstår direkte eller indirekte som følge av jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, laviner eller andre naturkatastrofer;
  4. skader ellet tap som oppstår på grunn av kansellering eller forsinkelser på planlagte transportmidler;
  5. uførhet, tap eller skader som skyldes sykdom som kunden led av på det tidspunktet avbestillingsforsikringen ble kjøpt, eller av behandling av dem: se 3.1.b ovenfor;

Avbestillingsforsikringen dekker ikke tilbakebetaling av servicegebyr, som bestillingsgebyr, etc. 

Prosedyrer ved krav – tilbakebetaling

Et krav ved tap skal fremmes umiddelbart og en offisiell erklæring på sykehusinnleggelse eller en politirapport leveres sammen med kvittering for flybilletten.

Tilbakebetalingen skal utføres innen 45 dager etter at tilfredsstillende bevis på Icelandairs forpliktelse for utbetaling, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, er mottatt, og fra det tidspunktet det er mulig å fastsette summen på tilbakebetalingen. Vedkommende må for egen regning forelegge attester og annen dokumentasjon, som Icelandair kan kreve for å kunne utføre sin forpliktelse om tilbakebetaling.

Hvis en kunde i tillegg har rett på kompensasjon fra forsikringer for det samme tilfellet, vil Icelandair kun betale en forholdsmessig erstatning.

Svindel – feilaktig informasjon

Hvis en kunde gir feilaktig beskrivelse eller informasjons, eller skjuler hendelser eller omstendigheter som er relevant for Icelandairs forpliktelse til tilbakebetaling, mister han retten sin.

Adresse og registrert kontor

Icelandairs adresse og registrert kontor er i Reykjavik. Eventuelle tvister som måtte oppstå om tilbakebetaling i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, skal håndteres av den lokale retten i Reykjavik.

https://www.icelandair.com/support/terms-and-conditions/cancellation-terms/

​Endringer i tidsplanen

​Flytidene som vises i tidsplanen kan bli endret mellom publiseringsdatoen og den faktiske reisedatoen til passasjeren. ​Flyselskapet garanterer dem ikke overfor passasjeren, og de er ikke en del av passasjerens kontrakt med flyselskapet.

​Før flyselskapet godkjenner passasjerens bestilling, vil det informere om planlagt flytid på det aktuelle tidspunktet, og den vil vises på billetten. ​Hvis passasjeren angir riktig kontaktinformasjon, vil flyselskapet forsøke å varsle passasjeren om slike endringer. Hvis en endring i tidsplanen oppstår etter at passasjeren har kjøpt billetten og denne endringen forsinker flyvningen med minst fem timer i forhold til den opprinnelige planlagte tiden, og denne endringen i tidsplanen ikke er akseptabel for passasjeren, vil hun/han ha krav på refusjon i samsvar med artikkelen nedenfor.

​Hvis flyselskapet kansellerer en flyvning, ikke utfører flyvningen rimelig i henhold til tidsplanen, ikke stopper ved passasjerens destinasjon eller stopover, forårsaker at passasjeren mister sitt videregående fly som han/hun har reservert på samme billett, skal refusjonsbeløpet være;

a) Hvis ingen deler av billetten er brukt, et beløp lik prisen som er betalt (dette inkluderer ikke bestillingsgebyret, som ikke kan refunderes);

​b) hvis en del av billetten er brukt skal refusjonen ikke være mindre enn differansen mellom billettprisen og den gjeldene pris for reiser mellom stedene hvor billetten har blitt brukt.

Generelle bestemmelser

Billetten er et avgjørende bevis på transportkontrakten mellom transportøren og passasjeren som er oppført på billetten. Transportøren vil kun tilby transport til passasjeren som er oppgitt på billetten, og passasjeren kan bli pålagt å legge frem egnet identifikasjon.

Billetten kan ikke overføres.

Noen billetter selges til nedsatte priser, som kan refunderes delvis eller helt. Passasjeren bør velge den prisen som passer best til hans/hennes behov. Passasjeren kan også ønske å sikre at han/hun har egnet forsikring til å dekke tilfeller der billetten må avbestilles.

Skulle passasjeren ønske å endre noe av transporten, må han/hun kontakte transportøren på forhånd. Prisen for den nye transporten vil bli beregnet i henhold til billettreglene, og passasjeren får muligheten til å godta den nye prisen eller opprettholde den opprinnelige transporten slik den er billettert. Hvis passasjeren ikke foretar endringen eller ikke bruker flyene i flyvningene oppført på billetten, vil passasjeren bli ansett som ikke å ha møtt frem, i hvilket tilfelle alle resterende flyreiser vil bli kansellert og billetten ugyldiggjøres.

​Mottaker av refusjon

Flyselskapet refunderer en bille​tt eller en ubrukt del av den i henhold til gjeldende billettpriser eller tariffer, som følger:

​Med mindre noe annet er angitt i denne avtalen, skal flyselskapet utbetale refusjonen til personen som har betalt for billetten, etter at tilfredsstillende dokumentasjon på betaling er fremvist.

Hvis en billett er betalt av en annen person enn passasjeren på billetten, og billetten har restriksjoner på refusjon, skal flyselskapet utbetale refusjon kun til personen som betalte for billetten.

Med unntak av tilfeller der billetten er mistet, utbetales refusjon bare når alle billetter og ubrukte flykuponger leveres tilbake til flyselskapet.

Utilsiktet refusjon

Hvis flyselskapet kansellerer en flyvning, ikke utfører flyvningen rimelig i henhold til tidsplanen, ikke stopper ved passasjerens stopover, forårsaker at passasjeren mister en forbindelsesflyvning som han/hun har reservert på samme billett, skal refusjonsbeløpet være;

hvis hele billetten er ubrukt, et beløp tilsvarende billettprisen;

hvis en del av billetten er brukt skal refusjonen ikke være mindre enn differansen mellom billettprisen og gjelden pris for reiser mellom stedene hvor billetten har blitt brukt.

Forsettlige refusjoner

Hvis passasjeren har rett på refusjon av en billett av andre grunner enn de som er angitt i punktene ovenfor, skal refusjonen være:

hvis hele billetten er ubrukt, skal refusjonen være i henhold til reglene for billettprisen, minus serviceavgifter og kanselleringsgebyr;

hvis en del av billetten er brukt skal refusjonen ikke være et beløp lik differansen mellom billettprisen og gjelden pris for reiser mellom stedene hvor billetten har blitt brukt, i henhold til til reglene for billettprisen, minus serviceavgifter og kanselleringsgebyr.

Retten til å avvise refusjon

Flyselskapet kan avise en refusjon når søknaden er sendt etter at billettens gyldighet er utløpt.

Flyselskapet kan avvise refusjon av en billett som har blitt fremsatt til flyselskapet eller en offentlig embetsmann som bevis på intensjon om å reise fra det landet, hvis ikke passasjeren kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon på at han/hun har tillatelse til å bli igjen i landet, eller at han/hun vil reise fra landet med et annet flyselskap, eller med et annen transportmiddel.

Valuta

Alle refusjoner er underlagt gjeldende lover, regler og forskrifter eller reglement i landet hvor billetten opprinnelig ble kjøpt og i landet der refusjonen utføres. Refusjoner er underlagt bestemmelsene ovenfor, og vil normalt utføres på samme måte og i samme valuta som billetten ble betalt med, men den kan utføres i en annen valuta etter flyselskapets rimelige skjønn.

Hvem refunderer billetten

Tilsiktet refusjon utføres kun av flyselskapet som opprinnelig utstedte billetten, eller fra dens autoriserte agenter.