Contractuele voorwaarden | Icelandair
Pingdom Check

Contractuele voorwaarden

Let op:Als de reis van de passagier een uiteindelijke bestemming of stop in een ander land dan het land van vertrek betekent, kan het Verdrag van Warschau van toepassing zijn en het Verdrag regelt en beperkt in de meeste gevallen de aansprakelijkheid van vervoerders voor overlijden of persoonlijk letsel en verlies of schade aan bagage. Zie ook kennisgevingen met als titel “Advies aan internationale passagiers over beperking van aansprakelijkheid” en “Kennisgeving van beperkingen van aansprakelijkheid voor bagage”.

Contractuele voorwaarden

1. Zoals gebruikt in dit contract betekent “ticket” dit passagiersticket en bagagecontrole, of deze reisroute / ontvangstbewijs indien van toepassing, in het geval van een elektronisch ticket, waarvan deze voorwaarden en mededelingen deel uitmaken, “vervoer is gelijkwaardig aan“ transport”, “vervoerder” betekent alle luchtvaartmaatschappijen die vervoeren of zich ertoe verbinden de passagier of zijn bagage hieronder te vervoeren of andere diensten te verrichten die verband houden met dergelijk luchtvervoer,“elektronische kaart”betekent de reisroute/ontvangstbewijs uitgegeven door of namens Vervoerder, de Electron-coupons en, indien van toepassing, een instapkaart, “Verdrag van Warschau” betekent het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer ondertekend te Warschau, 12 oktober 1929, of dat Verdrag zoals gewijzigd in Den Haag, 28 september 1955, afhankelijk van wat van toepassing kan zijn.

2. Vervoer onder deze Overeenkomst is onderworpen aan de regels en beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid opgericht door het Verdrag van Warschau, tenzij dit vervoer geen “Internationaal vervoer” is, zoals gedefinieerd door dit Verdrag.

3. Voor zover niet in strijd met het voorgaande vervoer en andere diensten uitgevoerd, is iedere vervoerder onderworpen aan: (I) bepalingen vervat in dit ticket, (II) toepasselijke tarieven, (III) de vervoervoorwaarden van de vervoerder en gerelateerde voorschriften die hier deel van uitmaken (en beschikbaar zijn op aanvraag bij de vervoerder), behalve bij vervoer tussen een plaats in de Verenigde Staten of Canada en elke plaats daarbuiten waarop de geldende tarieven in die landen van toepassing zijn.

4. De naam van de vervoerder kan worden afgekort in het ticket, de volledige naam en de afkorting worden vermeld in de tarieven, vervoersvoorwaarden, voorschriften of dienstregelingen van de vervoerder; het adres van de vervoerder is de luchthaven van vertrek die wordt weergegeven tegenover de eerste afkorting van de naam van de vervoerder’ in het ticket; de overeengekomen stopplaatsen zijn die plaatsen vermeld op dit ticket of zoals getoond in de dienstregeling van de vervoerder ’als geplande stopplaatsen op de route van de passagier’; het op grond van deze voorwaarden uit te voeren vervoer door verschillende opeenvolgende vervoerders wordt beschouwd als een enkele operatie.

5. Een luchtvaartmaatschappij die een vervoerbewijs uitgeeft voor vervoer over de lijnen van een andere luchtvaartmaatschappij doet dit alleen als haar agent.

6. Elke uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de vervoerder is van toepassing op en komt ten goede aan agenten, personeelsleden en vertegenwoordigers’en elke persoon van wie het luchtvaartuig door de vervoerder voor vervoer wordt gebruikt en zijn agenten, personeelsleden en vertegenwoordigers.

7. Ingecheckte bagage wordt aan de vertegenwoordiger van de bagagecontrole afgeleverd. In geval van schade aan bagage die in internationaal transport wordt vervoerd, dient de klacht onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk aan vervoerder te worden gemeld: in geval van vertraging dient de klacht te worden ingediend binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage werd afgeleverd. Zie tarieven of vervoersvoorwaarden over niet-internationaal vervoer.

8. Deze ticket is goed voor vervoer voor één jaar na uitgifte, tenzij anderszins aangegeven op deze ticket, op de tarieven van de vervoerder’, de vervoersvoorwaarden, of gerelateerde voorschriften. Het tarief voor vervoer hieronder is onderhevig aan verandering voorafgaand aan het begin van het vervoer. Vervoerder kan vervoer weigeren als het toepasselijke tarief niet is betaald.

9. De vervoerder verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de passagier en de bagage met redelijke spoed te vervoeren. Tijden die getoond worden in dienstregelingen of ergens anders, worden niet gegarandeerd en maken geen deel uit van dit contract. De vervoerder kan zonder voorafgaande kennisgeving alternatieve vervoerders of vliegtuigen inzetten, en kunnen stopplaatsen als getoond op het ticket, wijzigen of weglaten. Planningen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Vervoerder is niet verantwoordelijk voor het halen van aansluitingen.

10. De passagier dient te voldoen aan de reisvereisten van de overheid, huidige uitreis-, binnenkomst- en andere vereiste documenten en komt op de luchthaven aan op het tijdstip vastgesteld door de vervoerder of, als er geen tijd is vastgesteld, vroeg genoeg om de vertrekprocedures te voltooien.

11. Passagier aanvaardt aansprakelijkheid voor alle kosten en vergoedingen in verband met deze boeking die in een later stadium kunnen opkomen, zoals kosten van extra service of het wisselen van tickets, en het autoriseren van gebruik van zijn creditcard om dergelijke kosten te dekken.

12. Geen enkele agent, hulp of vertegenwoordiger van de vervoerder heeft de bevoegdheid om enige bepaling van dit contract te wijzigen, aan te passen of ervan af te zien.

Vervoerder behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren aan alle personen die een ticket hebben in strijd met de toepasselijke wetgeving of vervoerder’s tarieven, regels of verordeningen.