Pingdom Check

Juridische kennisgeving

Alle inhoud van deze internetsite is eigendom van of wordt beheerd door Icelandair en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten. U mag alleen inhoud downloaden voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, maar geen verdere reproductie of aanpassing van inhoud is toegestaan. De producten, technologie of processen die op deze site worden beschreven, kunnen het voorwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Icelandair of andere derde partijen. Er wordt geen licentie verleend met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten.

De informatie die hier wordt gepresenteerd is opgesteld door Icelandair, uit interne en externe bronnen. Er wordt echter geen verklaring gegeven of garantie gegeven met betrekking tot de volledigheid of juistheid van dergelijke informatie. In het bijzonder moet u zich ervan bewust zijn dat deze informatie onvolledig is, mogelijk fouten bevat of mogelijk verouderd is. Daarom moet u de informatie die u van deze site hebt verkregen voordat u er iets aan doet, controleren door contact op te nemen met uw plaatselijke Icelandair-kantoor, de betreffende Icelandair-marketingpartner of een reisagent, indien van toepassing. Icelandair is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit uw toegang tot of mogelijkheid tot toegang tot deze internetsite, of uit uw vertrouwen op de informatie op de site.

DEZE PUBLICATIE IS VERSTREKT ALS" "IS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE STEMT U ERMEE IN DAT ICELANDAIR NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP DEZE WEBSITE OF VIA UW TOEGANG TOT ANDER MATERIAAL OP INTERNET VIA WEBLINKS OP DEZE WEBSITE.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites, maar Icelandair is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van die inhoud. Alle koppelingen naar andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze websites.

De handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen op deze website zijn beschermd in IJsland en de internationale gemeenschap. Deze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Icelandair of de betrokken marketingpartner, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

Het vervoer van passagiers, bagage en vracht door de lucht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappijen die, in het geval van Icelandair, op verzoek te zien zijn door contact op te nemen met een ticketkantoor van Icelandair of een loket. Andere diensten en producten die op deze website worden beschreven, zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden, waarvan u details kunt verkrijgen bij Icelandair of diens serviceprovider (indien van toepassing).

Alle berichten die u per elektronische post naar deze internetsite of anders naar Icelandair stuurt, met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, zijn op niet-vertrouwelijke basis en Icelandair is niet verplicht om ervan af te zien ze te reproduceren, te publiceren of anderszins te gebruiken in enige vorm, manier en voor welk doel dan ook. Icelandair is vrij om de inhoud van dergelijke mededelingen, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin worden onthuld, voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten. Gebruik van een persoonlijk identificeerbare informatie valt onder het Icelandair Privacybeleid.

Icelandair kan de informatie op deze website, of aan de daarin beschreven diensten, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen. Icelandair is niet verplicht om deze informatie bij te werken. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop, of een aanbod tot het aangaan van het kopen van effecten en mag niet worden gebruikt in verband met een beleggingsbeslissing.

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de IJslandse wet. Alle juridische claims die voortvloeien uit het gebruik van de Icelandair-website moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van IJsland en moeten worden ingediend bij een rechtbank in Reykjavik, IJsland.