Vervoersvoorwaarden | Icelandair
Pingdom Check

Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage van Icelandair

Preambule

Deze vervoersvoorwaarden regelen de verhouding tussen de passagier en de vervoerder met betrekking tot vervoer in een vliegtuig op grond van een ticket waarop de identificatiecode van de luchtvaartmaatschappij voor die vlucht of dat vluchtsegment staat. De rechten en plichten van de passagier jegens de vervoerder en vice versa in deze zaak zijn uiteengezet in de vervoersvoorwaarden. De vervoerder raadt de passagier aan om de vervoersvoorwaarden zorgvuldig te lezen omdat er onder andere verschillende beperkingen in worden uiteengezet, bijvoorbeeld met betrekking tot de grenzen van aansprakelijkheid van de vervoerder jegens de passagier in geval van schade en vertraging die van invloed zijn op de passagier en/of zijn/haar bagage. In het geval van binnenlands transport zijn de bepalingen van de Aviation Act over beperking van aansprakelijkheid van toepassing. Als de grenzen van de aansprakelijkheid van de vervoerder niet voldoen aan de behoeften van de passagier, wordt persoonlijke reisverzekering aanbevolen.

Artikel 1 - Wat specifieke uitdrukkingen betekenen in deze voorwaarden

Houd tijdens het lezen van deze voorwaarden rekening met de volgende definities:

"OVEREENGEKOMEN LANDINGSPLAATSEN": de plaatsen, uitgezonderd de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, gespecificeerd op het ticket of vermeld in de dienstregeling van de vervoerder als geplande landingsplaatsen op de route.

"BEVOEGDE AGENT": een verkoopagent voor passagiers die door de vervoerder is aangewezen om de vervoerder te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoer volgens de dienstverlening van de vervoerder.

"BAGAGE": de persoonlijke eigendommen van de passagier die in verband met zijn/haar reis worden meegenomen. Tenzij anders vermeld, bestaat dit uit zowel ingecheckte als niet-ingecheckte bagage.

"BAGAGEREÇU": die delen van het ticket die betrekking hebben op het vervoer van ingecheckte bagage.

"BAGAGE-IDENTIFICATIELABEL": een document dat uitsluitend voor de identificatie van ingecheckte bagage wordt uitgegeven.

"VERVOERDER": de luchtvaartmaatschappij die het ticket uitgeeft en alle luchtvaartmaatschappijen die de passagier en/of zijn/haar bagage vervoeren of zich ertoe verbinden te vervoeren.

"VERVOERSVOORSCHRIFTEN": de regels, anders dan deze voorwaarden, gepubliceerd door de vervoerder en van kracht op de dag van de uitgifte van het ticket, die van toepassing zijn op het vervoer van de passagiers en/of bagage, met inbegrip van alle toepasselijke geldende tarieven.

"INGECHECKTE BAGAGE": bagage die de vervoerder in bewaring neemt en waarvoor de vervoerder een bagagereçu heeft uitgegeven.

"CHECK-IN-DEADLINE": de termijn voor de door de luchtvaartmaatschappij opgegeven specifieke luchthaven waarbinnen de passagier de check-in-formaliteiten moet hebben afgerond en - indien van toepassing - een instapkaart moet hebben ontvangen.

"COMBINATIETICKET": een ticket uitgegeven aan de passagier met betrekking tot een ander ticket, die samen een enkele vervoersovereenkomst vormen.

"VERDRAG": de documenten die naargelang de situatie van toepassing zijn, uit de volgende lijst:

het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929;

het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955;

het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 van Montreal (1975);

het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975):

het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 4 van Montreal (1975):

het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Montreal op 28 mei 1999.

"COUPON": zowel een papieren vluchtcoupon als een elektronische coupon, die elk de genoemde passagier het recht geven om te reizen op de specifieke vlucht die erop geïdentificeerd staat.

"SCHADE" omvat overlijden, letsel, vertraging, verlies, gedeeltelijk verlies of andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband met het vervoer of andere diensten verricht door de vervoerder die daarbij horen.

"DAGEN": kalenderdagen, inclusief alle zeven dagen van de week; met dien verstande dat, in verband met kennisgevingen, de dag waarop de kennisgeving wordt verzonden niet meetelt; en dat voor het bepalen van de duur van de geldigheid van een ticket, de dag waarop het ticket wordt uitgegeven of de vlucht wordt begonnen niet wordt meegeteld.

"ELEKTRONISCHE COUPON": een elektronische vluchtcoupon of ander waardedocument dat bewaard wordt in de database van de vervoerder.

"ELEKTRONISCH TICKET": de route/het reçu uitgegeven door of namens de vervoerder, de elektronische coupons en, indien van toepassing, een instapkaart.

"VLIEGCOUPON": dat deel van het ticket waarop "good for passage" staat vermeld, in het geval van een elektronisch ticket, de elektronische coupon, en dat de specifieke plaatsen aangeeft tussen welke de passagier het recht heeft om vervoerd te worden.

"ROUTE/REÇU": een document of documenten dat deel uitmaakt of die deel uitmaken van het ticket van de passagier, met de naam van de passagier, vluchtinformatie en mededelingen.

"PASSAGIER": elke persoon, met uitzondering van de bemanning, die in een vliegtuig vervoerd wordt of gaat worden met toestemming van de vervoerder.

"PASSAGIERSCOUPON" of "PASSAGIERSREÇU": dat deel van het ticket dat is uitgegeven door of namens de vervoerder dat zo is aangegeven en dat uiteindelijk moet worden bewaard door de passagier.

"BTR": een bijzonder trekkingsrecht dat de samengestelde eenheid is van de munteenheid die de officiële koerswisseleenheid is van het Internationaal Monetair Fonds.

"STOPOVER": een geplande stop op het traject van de passagier op een punt tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming voor een minimale periode van vierentwintig uur.

"TARIEF": de gepubliceerde tarieven, kosten en/of gerelateerde vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die zijn ingediend, indien nodig, bij de bevoegde autoriteiten.

"TICKET": ofwel het document getiteld "passagiersticket en bagagereçu", ofwel het elektronische ticket, in beide gevallen uitgegeven door of namens de vervoerder, met inbegrip van de overeenkomstvoorwaarden, mededelingen en coupons.

"NIET-INGECHECKTE BAGAGE": andere bagage van de passagier dan de ingecheckte bagage.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Algemeen

2.1.1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 2.2 - 2.5 zijn deze vervoersvoorwaarden van toepassing op al het vervoer door de lucht van de passagiers en bagage, uitgevoerd door de vervoerder tegen betaling.

2.1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op kosteloos vervoer en vervoer tegen gereduceerd tarief, behalve voor zover de vervoerder anders heeft bepaald in zijn voorschriften of in de desbetreffende overeenkomsten, passen of tickets.

2.2. Charteractiviteiten

Als het vervoer uitgevoerd wordt volgens een charterovereenkomst, zijn deze vervoersvoorwaarden uitsluitend van toepassing voor zover deze zijn opgenomen door middel van verwijzing of anderszins in de charterovereenkomst of het ticket.

2.3. Code-shares

2.3.1 Voor sommige diensten heeft de vervoerder afspraken met andere vervoerders, bekend als 'code-shares'. Dit betekent dat zelfs als de passagier een reservering bij de vervoerder heeft en een ticket heeft waarop de naam of de luchtvaartmaatschappijcode van de vervoerder als de vervoerder staat aangegeven, het mogelijk is dat een andere vervoerder de vlucht verzorgt.

2.3.2 Sommige van onze vluchten worden uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen die namens ons vliegen en onze naam, kleding en vluchtcode gebruiken (dit noemen we een “wet lease”). Als uw vlucht op deze manier wordt uitgevoerd, laten we u dit tijdens de boeking (indien bekend) weten. Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op uw vlucht.

2.4. Dwingende wetgeving

Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij zij strijdig zijn met de tarieven van de vervoerder of de toepasselijke wetgeving waarvan niet kan worden afgeweken met instemming van de partijen, in welk geval deze tarieven of wetten prevaleren.

Indien enige bepaling van deze vervoersvoorwaarden ongeldig is onder enige toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen niettemin geldig.

Artikel 3 - Tickets

3.1 Algemene bepalingen

3.1.1 Het ticket vormt afdoende bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de vervoerder en de passagier wiens naam op het ticket staat. De vervoerder biedt uitsluitend vervoer aan de passagier wiens naam op het ticket staat, en de passagier kan worden verplicht om passende identificatie te tonen.

3.1.2 Het ticket is niet overdraagbaar.

3.1.3 Sommige tickets worden verkocht tegen gereduceerde tarieven waarvan het mogelijk is dat ze geheel of gedeeltelijk niet worden gerestitueerd. De passagier moet het tarief kiezen dat het beste bij zijn/haar behoeften past. De passagier kan er ook voor willen zorgen dat hij/zij de juiste verzekering heeft om gevallen te dekken waarin het ticket moet worden geannuleerd.

3.1.4 Het ticket is en blijft te allen tijde eigendom van de uitgevende vervoerder.

3.1.5 Behalve in het geval van een elektronisch ticket heeft de passagier alleen het recht om te worden vervoerd op een vlucht indien hij/zij een geldig ticket toont met de vluchtcoupon voor die vlucht en alle andere ongebruikte vluchtcoupons en de passagierscoupon. Bovendien heeft de passagier niet het recht om te worden vervoerd als het getoonde ticket beschadigd is of als het anders veranderd is dan door de vervoerder of bevoegde agent. In het geval van een elektronisch ticket heeft de passagier alleen het recht om te worden vervoerd op een vlucht indien hij/zij positieve identificatie verstrekt en er naar behoren een geldig elektronisch ticket is uitgegeven op naam van de passagier.

3.1.6(a) In geval van verlies of beschadiging van een ticket (of een gedeelte daarvan) door de passagier of het niet tonen van een ticket met de passagierscoupon en alle ongebruikte vluchtcoupons, zal de vervoerder op verzoek van de passagier, en als de vervoerder het genoemde ticket heeft uitgegeven, een dergelijk ticket (of een gedeelte daarvan) vervangen door de uitgifte van een nieuw ticket, mits er bewijs is, dat gemakkelijk is vast te stellen op het moment, dat een ticket geldig voor de vlucht(en) in kwestie naar behoren is afgegeven en de passagier een overeenkomst ondertekent om de vervoerder te vergoeden tot maximaal de waarde van het oorspronkelijke ticket voor alle kosten en verliezen die noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs door de vervoerder worden gemaakt wegens misbruik van het ticket. De vervoerder zal geen terugbetaling eisen van de passagier voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van de eigen nalatigheid van de vervoerder. Voor deze dienst kunnen redelijke administratiekosten in rekening worden gebracht, tenzij het verlies of de beschadiging te wijten was aan nalatigheid van de vervoerder of van een van zijn bevoegde agenten.

3.1.6(b) Indien een dergelijk bewijs niet beschikbaar is of indien de passagier niet een dergelijke overeenkomst ondertekent, kan de vervoerder een betaling vereisen tot maximaal de volledige ticketprijs voor een vervangend ticket, onderworpen aan terugbetaling als en wanneer de vervoerder ervan overtuigd wordt dat het verloren of beschadigde ticket niet gebruikt is vóór het verstrijken van de geldigheid ervan. Indien na het vinden van het oorspronkelijke ticket vóór het verstrijken van de geldigheid ervan de passagier het aan de vervoerder overdraagt, zal de voorgaande terugbetaling op dat moment worden verwerkt.

3.1.7 Een ticket is waardevol en de passagier dient passende maatregelen te nemen om het te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet verloren of gestolen wordt.

3.2 Geldigheidsduur

3.2.1 Tenzij anders bepaald in het ticket, in deze vervoersvoorwaarden of in de toepasselijke tarieven (waarmee de geldigheid van een ticket kan worden beperkt, in welk geval de beperking zal worden vermeld op het ticket) is een ticket geldig voor :

3.2.1.1 (a) Eén jaar na de datum van afgifte; of

3.2.1.1 (b) Onder het voorbehoud dat de eerste reisdatum binnen één jaar na de datum van afgifte plaatsvindt, is het ticket geldig voor een jaar na de eerste reisdatum.

3.2.2 Indien na de reis te zijn begonnen de passagier wegens ziekte verhinderd wordt om te reizen binnen de geldigheidsduur van het ticket, kan de vervoerder de geldigheidsduur van het ticket verlengen tot de datum wanneer de passagier fit wordt om te reizen of tot de eerste vlucht na die datum, vanaf het punt waar de reis wordt hervat en waarop ruimte beschikbaar is in de serviceklasse waarvoor het tarief is betaald. Een dergelijke ziekte moet worden bevestigd door een medisch attest. Wanneer de in het ticket resterende vluchtcoupons, of de elektronische coupon in het geval van een elektronisch ticket, een of meer stopovers omvatten, kan de geldigheid van een dergelijk ticket worden verlengd tot niet meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de op een dergelijk attest vermelde datum. Indien de passagier een ticket heeft met een speciaal tarief, is de termijn voor verlenging maximaal 7 dagen, tenzij dit verboden is volgens de regels die gelden voor het betaalde tarief. In dergelijke omstandigheden zal de vervoerder evenzo de geldigheidsduur verlengen van de tickets van andere naaste familieleden die de passagier vergezellen.

3.2.3 In geval van overlijden van een passagier onderweg, kunnen de tickets van personen die de passagier vergezellen worden aangepast door af te zien van het minimale verblijf of door de geldigheidsduur te verlengen. In het geval van een sterfgeval in de directe familie van een passagier die begonnen is aan de reis, kan de geldigheid van de tickets van de passagier en die van zijn of haar naaste familieleden die de passagier vergezellen eveneens worden aangepast. Een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd na ontvangst van een geldige overlijdensakte en een dergelijke verlenging van de geldigheidsduur kan niet voor een periode zijn langer dan vijfenveertig (45) dagen te tellen vanaf de datum van het overlijden.

3.3 Couponvolgorde en -gebruik

3.3.1 Het ticket dat is aangekocht door de passagier is alleen geldig voor het vervoer zoals vermeld op het ticket, vanaf de plaats van vertrek via eventuele overeengekomen stopplaatsen naar de eindbestemming. Het betaalde tarief is gebaseerd op het tarief van de vervoerder en is voor het vervoer zoals vermeld op het ticket. Het vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen de passagier en de vervoerder. Het ticket zal niet gerespecteerd worden en zal zijn geldigheid verliezen als niet alle coupons worden gebruikt in de volgorde die vermeld staat in het ticket.

3.3.2 Indien de passagier enig aspect van het vervoer wenst te veranderen, moet hij/zij van tevoren contact opnemen met de vervoerder. Het tarief voor het nieuwe vervoer zal worden berekend op basis van de tariefregels en de passagier zal de mogelijkheid krijgen om de nieuwe prijs te aanvaarden of het oorspronkelijke vervoer zoals aangegeven op het ticket te behouden.

3.3.3 Elke vluchtcoupon in het ticket van de passagier zal worden geaccepteerd voor vervoer in de serviceklasse op de datum en vlucht waarvoor ruimte is gereserveerd.

3.3.4 Houd er rekening mee dat in het geval de passagier niet komt opdagen voor een vlucht zonder de vervoerder van tevoren op de hoogte te brengen, de vervoerder de terugreis en/of reserveringen daarna zal annuleren. Er kunnen no-show-kosten in rekening worden gebracht.

3.4 Naam en adres van de vervoerder

De naam van de vervoerder kan op het ticket worden afgekort tot de uit twee letters bestaande luchtvaartmaatschappijcode of op andere wijze. Het adres wordt geacht de luchthaven van vertrek te zijn, vermeld tegenover de eerste afkorting van de naam van de vervoerder in het vak "Vervoerder" in het ticket, of in het geval van een elektronisch ticket, zoals aangegeven voor het eerste vluchtsegment in de route/het reçu.

Artikel 4 - Tarieven, belastingen, heffingen en toeslagen

4.1 Tarieven

Tarieven gelden alleen voor het vervoer van de luchthaven op de plaats van herkomst naar de luchthaven op de plaats van bestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Tarieven omvatten geen grondvervoer tussen luchthavens en tussen luchthavens en stadterminals, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het tarief wordt berekend in overeenstemming met het tarief van de vervoerder dat van kracht is op de datum van de betaling van het ticket voor de reis op de specifieke datums en route vermeld op het ticket. Mocht de passagier de reisroute of -datums wijzigen, kan dit het te betalen tarief beïnvloeden.

4.2 Belastingen, heffingen en toeslagen

Toepasselijke belastingen, heffingen en toeslagen opgelegd door de overheid of een andere autoriteit, of door de exploitant van de luchthaven, zijn voor rekening van de passagier. Op het moment van aankoop wordt de passagier op de hoogte gebracht van de belastingen, heffingen en toeslagen die niet zijn inbegrepen in het tarief. Het grootste deel hiervan wordt normaal gesproken afzonderlijk op het ticket vermeld. De belastingen, heffingen en toeslagen die in rekening worden gebracht voor vliegreizen veranderen voortdurend en kunnen worden opgelegd na de datum van uitgifte van het ticket. Als er een belastings-, toeslag- of heffingstoename vermeld staat op het ticket, is de passagier verplicht om die te betalen. Evenzo, als een nieuwe belasting, toeslag of heffing wordt opgelegd zelfs na uitgifte van het ticket, is de passagier verplicht om die te betalen. Op gelijke wijze, in het geval dat belastingen, toeslagen en heffingen die de passagier betaald heeft aan de vervoerder op het moment van uitgifte van het ticket worden afgeschaft of zodanig verminderd dat ze niet langer van toepassing zijn, of als er een lager bedrag verschuldigd is, heeft de passagier na contact te hebben opgenomen met de vervoerder recht op een terugbetaling. Indien de passagier het ticket niet gebruikt, heeft de passagier het recht om een terugbetaling te eisen van enige belastingen, toeslagen en heffingen, onder aftrek van redelijke servicekosten (houd er rekening mee dat dit niet de reserveringskosten is, die niet worden gerestitueerd).

4.3 Valuta

Tarieven, belastingen, toeslagen en heffingen worden betaald in de valuta van het land waar het ticket wordt uitgegeven, tenzij een andere valuta is aangegeven door de vervoerder of diens bevoegde agent op of vóór het tijdstip waarop de betaling wordt gedaan (bijvoorbeeld vanwege de niet-inwisselbaarheid van de lokale valuta). De vervoerder kan naar eigen goeddunken betaling accepteren in een andere valuta.

Artikel 5 - Reserveringen

5.1 Reserveringseisen

5.1.1 De vervoerder of zijn bevoegde agenten leggen de reservering(en) vast. Op verzoek zal de vervoerder de passagier een schriftelijke bevestiging van de reservering(en) verstrekken.

5.1.2 Voor sommige tarieven gelden voorwaarden waarmee het recht van de passagier om reserveringen te veranderen of te annuleren of om een ​​terugbetaling aan te vragen wordt beperkt of uitgesloten.

5.2 Boekingstermijnen

Indien de passagier het ticket niet heeft betaald vóór de opgegeven boekingstermijn, zoals geadviseerd door de vervoerder of zijn bevoegde agenten, kan de vervoerder de reservering annuleren.

5.3 Persoonsgegevens

De passagier erkent dat de persoonsgegevens aan de vervoerder zijn verstrekt voor het maken van een reservering, de aankoop van een ticket, het verkrijgen van aanvullende diensten, het ontwikkelen en leveren van diensten die de immigratie- en toegangsprocedures vergemakkelijken en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan overheidsinstanties. Voor deze doeleinden machtigt de passagier de vervoerder om dergelijke gegevens te bewaren en te gebruiken en ze door te geven aan zijn eigen vestigingen, bevoegde agenten, overheidsinstanties, andere vervoerders of de aanbieders van de bovengenoemde diensten.

5.4 Stoelen

De vervoerder zal zich inspannen om aanvragen vooraf van stoelen te respecteren, indien mogelijk, maar ze kan geen speciale stoel garanderen. De vervoerder behoudt zich het recht voor om stoelen toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen op elk gewenst moment, zelfs na het instappen in het vliegtuig. Dit kan nodig zijn om operationele of veiligheidsredenen.

5.5 Herbevestiging van reserveringen

Vooruit- of retourreserveringen kunnen worden onderworpen aan de eis om de reservering te herbevestigen binnen een bepaalde termijn zoals aangegeven in de voorschriften van de vervoerder. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot annulering van vooruit- of retourreserveringen.

5.6 Annulering van vooruitreserveringen gemaakt door de vervoerder

Indien de passagier geen gebruik maakt van een reservering en de vervoerder daar niet van op de hoogte brengt, kan de vervoerder de vooruit- of retourreservering annuleren of om de annulering daarvan verzoeken.

Artikel 6 - Check-in en instappen

De passagier moet voldoende op voorhand van vertrek van de vlucht aankomen bij de check-in-locatie en bij de gate van de vervoerder om tijd te hebben voor de voltooiing van de overheidsformaliteiten en vertrekprocedures, en in elk geval niet later dan de tijd die eventueel door de vervoerder is aangegeven. Indien de passagier niet op tijd aankomt bij de check-in-locatie of de gate van de vervoerder, of daar met onjuiste documenten verschijnt en niet gereed is om te reizen, kan de vervoerder de ruimte voor de passagier annuleren om de vlucht niet te vertragen. De vervoerder is niet aansprakelijk jegens de passagier voor verlies of onkosten te wijten aan het feit dat de passagier niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel.

Artikel 7 - Weigering en beperking van vervoer

7.1 Recht om vervoer te weigeren

De vervoerder kan het vervoer van een passagier of diens bagage om veiligheidsredenen weigeren of indien, in de uitoefening van zijn redelijke oordeel, de vervoerder bepaalt dat:

7.1.1 Een dergelijke maatregel nodig is om te voldoen aan enige toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen van een staat of land vanaf waar, waarin of waarboven gevlogen wordt.

7.1.2 Het vervoer van de passagier of zijn/haar bagage de veiligheid en gezondheid van andere passagiers of de bemanningsleden in gevaar kan brengen of negatief kan beïnvloeden, of aanmerkelijke invloed kan hebben op hun comfort;

7.1.3 Passagiers met een handicap zullen worden geaccepteerd voor vervoer zoals beschreven in het volgende:

BEGELEIDER VOOR DE GEHANDICAPTE VERPLICHT

  • Blind: Nee
  • Doof: Nee
  • Blind en doof: Ja
  • Met een verstandelijke handicap/zelfredzaam: Nee
  • Met een verstandelijke handicap/niet-zelfredzaam: Ja
  • Ambulant/zelfstandig: Nee
  • Ambulant/niet-zelfredzaam: Ja
  • Niet-ambulant/zelfredzaam: Nee
  • Niet-ambulant/niet-zelfredzaam: Ja

De vervoerder zal de vaststelling van een passagier met een handicap aanvaarden wat betreft zelfredzaamheid. Een begeleider is verplicht indien er geen sprake is van vaststelling van zelfredzaamheid.

7.1.4 De mentale of fysieke toestand van de passagier, inclusief beperking door alcohol of drugs, een gevaar of risico vormt voor hem-/haarzelf, andere passagiers, de bemanning of eigendom;

7.1.5 De passagier zich misdragen heeft op een eerdere vlucht en de vervoerder redenen heeft om aan te nemen dat dergelijk gedrag kan worden herhaald;

7.1.6 De passagier geweigerd heeft om zich te onderwerpen aan een veiligheidscontrole;

7.1.7 De passagier niet het toepasselijke tarief of de toepasselijke belastingen, toeslagen of heffingen betaald heeft;

7.1.8 De passagier geen geldige reisdocumenten lijkt te hebben, kan proberen om een ​​land binnen te komen waar hij/zij op doorreis langs kan komen of waarvoor hij/zij geen geldige reisdocumenten heeft, zijn/haar reisdocumenten vernietigt tijdens de vlucht of weigert om de reisdocumenten aan de bemanning te geven tegen een ontvangstbewijs wanneer daarom wordt verzocht; of als de vervoerder op enigerlei andere wijze reden heeft om aan te nemen dat het de passagier niet zal worden toegestaan ​​om het land van bestemming of enig ander land waar de passagier op doorreis langs kan komen te betreden;

7.1.9 De passagier een ticket toont dat onrechtmatig verkregen is, gekocht is van een andere entiteit dan de vervoerder of zijn bevoegde agenten, of dat gerapporteerd is als verloren of gestolen, een vervalsing is, of waarvan de passagier niet kan bewijzen dat hij/zij de op het ticket genoemde persoon is;

7.1.10 De passagier niet voldaan heeft aan het bepaalde in bovenstaand artikel 3.3 met betrekking tot de volgorde en het gebruik van coupons, of de passagier een ticket toont dat is afgegeven of op enigerlei wijze veranderd door een andere entiteit dan de vervoerder of zijn bevoegde agenten, of het ticket beschadigd is;

7.1.11 De passagier niet voldoet aan de instructies van de vervoerder met betrekking tot de veiligheid.

7.2 Beperking van het vervoer

7.2.1 Acceptatie voor het vervoer van niet-begeleide kinderen, gehandicapte personen, zwangere vrouwen, mensen met een ziekte of andere mensen die speciale hulp behoeven, is onderworpen aan de voorafgaande afspraak met de vervoerder. Passagiers met een handicap die de vervoerder op de hoogte hebben gebracht van speciale wensen die zij mogelijk hebben op het moment van de boeking en die door de vervoerder aanvaard zijn, kunnen later geen vervoer geweigerd worden op basis van een dergelijke handicap of speciale wensen.

7.2.2 Het maximumaantal niet-ambulante/niet-zelfredzame passagiers met een handicap (personen met beperkte mobiliteit) is beperkt tot 10 per vlucht. Het totaal aantal niet-ambulante/niet-zelfredzame passagiers met een handicap die toegestaan zijn ​​voor reizen zonder begeleider is twee. Als er meer niet-ambulante/niet-zelfredzame passagiers met een handicap reizen, is een begeleider vereist voor elke volgende twee passagiers met een handicap. Als ze reizen als groep, is één begeleider vereist voor elke groep van vijf. Voor personen die blind of doof zijn, gelden individueel geen speciale beperkingen, maar wanneer ze reizen als groep, is een begeleider vereist voor elke groep van vijf. Eén begeleider is vereist voor elke niet-ambulante/niet-zelfredzame passagier met een handicap die een brancard nodig heeft. Deze begeleider moet voorafgaand aan de vlucht worden toegewezen. Het maximumaantal niet-ambulante/niet-zelfredzame passagiers met een handicap voor wie een brancard vereist is, is twee.

Artikel 8 - Bagage

8.1 Gratis toegestane bagage

De passagier mag enige bagage gratis meenemen, onder voorbehoud van de voorschriften/voorwaarden en beperkingen van de vervoerder, die beschikbaar zijn op www.icelandair.com en op aanvraag.

8.2 Overbagage

De passagier is verplicht om een ​​vergoeding te betalen voor het vervoer van bagage boven de gratis toegestane hoeveelheid bagage. Deze tarieven zijn beschikbaar op www.icelandair.com en op aanvraag.

8.3 Voorwerpen die onaanvaardbaar zijn als bagage

8.3.1 De passagier mag het volgende niet meenemen in zijn/haar bagage:

8.3.1.1 Voorwerpen die het vliegtuig of personen of eigendom aan boord van het vliegtuig waarschijnlijk in gevaar brengen, zoals die welke vermeld staan in de Technische Instructies voor het veilige vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en in de Voorschriften voor gevaarlijke goederen van de Internationale Luchtvaartorganisatie (IATA), en in de voorschriften van de vervoerder (nadere informatie is verkrijgbaar bij de vervoer op aanvraag);

8.3.1.2 Voorwerpen waarvan het vervoer verboden is door de toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen van enige staat vanaf waar, waarboven en waarheen gevlogen wordt;

8.3.1.3 Levende dieren, behoudens het bepaalde in artikel 8.9;

8.3.1.4 Voorwerpen die redelijkerwijs door de vervoerder worden beschouwd als ongeschikt voor vervoer, omdat ze gevaarlijk of onveilig zijn of op grond van hun gewicht, grootte, vorm of aard, of die breekbaar of bederfelijk zijn, onder andere in verband met het type vliegtuig dat wordt gebruikt. Informatie over onaanvaardbare voorwerpen is op aanvraag verkrijgbaar.

8.3.2 Vuurwapens en munitie anders dan voor de jacht en sportieve doeleinden zijn verboden voor vervoer als bagage. Vuurwapens en munitie voor de jacht en sportieve doeleinden kunnen worden geaccepteerd als ingecheckte bagage. Vuurwapens moeten ongeladen zijn met de veiligheidspal ingeschakeld, en passend verpakt. Vervoer van munitie is onderworpen aan de voorschriften van ICAO en IATA zoals gespecificeerd in artikel 8.3.1.1.

8.3.3 Wapens zoals antieke vuurwapens, zwaarden, messen en dergelijke voorwerpen kunnen naar het oordeel van de vervoerder worden geaccepteerd als ingecheckte bagage, maar zullen niet worden toegestaan in de cabine van het vliegtuig.

8.3.4 De passagier mag in zijn/haar ingecheckte bagage geen geld, sleutels, juwelen, edele metalen, breekbare of bederfelijke voorwerpen, computers, mobiele telefoons, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare documenten, effecten of andere kostbaarheden, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten of monsters meenemen.

8.3.5 Indien ondanks het verbod een van de in artikel 8.3.1, 8.3.2 en 8.3.4 vermelde voorwerpen zijn meegenomen in de bagage van passagiers, is de vervoerder niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of schade aan dergelijke voorwerpen. De passagiers zijn zelf aansprakelijk indien als gevolg hiervan problemen ontstaan.

8.4 Recht om vervoer te weigeren

8.4.1 Met inachtneming van artikel 8.3.2 en 8.3.3 weigert de vervoerder de in 8.3 beschreven voorwerpen te vervoeren als bagage en kan de vervoerder het verdere vervoer van dergelijke voorwerpen na ontdekking weigeren.

8.4.2 De vervoerder kan weigeren om voorwerpen te vervoeren als bagage die door de vervoerder in redelijkheid worden beschouwd als ongeschikt voor vervoer vanwege hun grootte, vorm, gewicht, inhoud, aard of om veiligheids- of operationele redenen, of het comfort van andere passagiers. Informatie over onaanvaardbare voorwerpen is op aanvraag verkrijgbaar.

8.4.3 De vervoerder kan weigeren om bagage te accepteren als ingecheckte bagage tenzij deze goed in koffers of andere geschikte verpakkingen is verpakt om veilig vervoer met de gebruikelijke zorg en behandeling te waarborgen. De passagier is zelf aansprakelijk wat betreft goed inpakken. Indien het de beslissing van de passagier is om bagage in te checken die niet goed is ingepakt, wordt dit beschouwd als te zijn gedaan op eigen risico; de vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die voortkomen uit een slechte inpakking.

8.4.4 Tenzij voor het vervoer van tevoren afspraken zijn gemaakt met de vervoerder, kan de vervoerder de bagage die de toepasselijke hoeveelheid gratis toegestane bagage overschrijdt op latere vluchten vervoeren zonder enige compensatie voor de passagier voor een dergelijke vertraging.

8.5 Recht van doorzoeken

De vervoerder kan om veiligheidsredenen verzoeken dat de passagier toestemt in een doorzoeking en scan van zijn/haar persoon en een doorzoeking, scan of röntgenfoto van de bagage. Indien de passagier niet beschikbaar is, kan de bagage in zijn/haar afwezigheid worden doorzocht om te bepalen of hij/zij in het bezit is van of dat de bagage voorwerpen bevat zoals beschreven in artikel 8.3.1, of vuurwapens, munitie of wapens die niet zijn getoond aan de vervoerder in overeenstemming met artikel 8.3.2 of 8.3.3. Indien de passagier niet bereid is om te voldoen aan een dergelijk verzoek, kan de vervoerder weigeren om de passagier en zijn/haar bagage te vervoeren. In het geval dat een doorzoeking of scan schade toebrengt aan de passagier, of een röntgenfoto of scan schade toebrengt aan zijn/haar bagage, is de vervoerder niet aansprakelijk voor dergelijke schade, tenzij deze het gevolg is van een fout of nalatigheid van de vervoerder.

8.6 Ingecheckte bagage

8.6.1 Na aflevering bij de vervoerder van de in te checken bagage neemt de vervoerder deze in bewaring en geeft de vervoerder een bagage-identificatielabel af voor elk stuk ingecheckte bagage.

8.6.2 Ingecheckte bagage moet voorzien zijn van de naam van de passagier en andere persoonlijke identificatie. Dit moet duidelijk binnen en buiten op de bagage worden aangegeven. De volledige naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres zijn verplicht.

8.6.3 Binnen bepaalde grenzen zal ingecheckte bagage zoveel mogelijk in hetzelfde vliegtuig worden vervoerd als de passagier, tenzij de vervoerder besluit om deze om veiligheids- of operationele redenen op een alternatieve vlucht te vervoeren. Als de ingecheckte bagage wordt vervoerd op een volgende vlucht, zal de vervoerder deze afleveren bij de passagier, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat de passagier aanwezig is bij de inklaring van de douane.

8.6.4 Kennisgeving van aansprakelijkheidsbeperkingen.

De vervoerder is niet aansprakelijk voor kwetsbare kostbaarheden of bederfelijke voorwerpen, waaronder:

a) geld, juwelen, edele metalen, verhandelbare obligaties of papieren, akten, effecten of andere waardevolle spullen

b) Zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten of monsters

c) Natte kleding of andere natte voorwerpen die schade kunnen veroorzaken aan andere inhoud in uw bagage

d) Breekbare of broze voorwerpen (bijv. glaswerk, optisch)

e) Elektrische of elektronische componenten (bijv. computers, audio, fotoapparatuur, persoonlijke elektronische apparaten)

f) Voedsel of andere bederfelijke voorwerpen; (voorwerpen met een vervaldatum)

g) Voorwerpen die onvoldoende ingepakt zijn (bijv. surfplank, windsurfer, ski's, fiets, babyzitje, kinderwagens en trolleys)

h) Verpakkingen en flesjes met vloeistoffen of crèmes

i) Voorwerpen die aan de buitenkant van een tas zijn vastgemaakt en vervolgens zijn kwijtgeraakt of beschadigd

j) Voorwerpen die door de passagier zijn meegenomen in de cabine

k) Eventuele gevolgschade die voortvloeit uit een verlies, verkeerd gebruik of beschadiging van de bagage van de passagier.

8.6.5 Geschikte inpakking:

Inpakking van breekbare voorwerpen in normale ingecheckte bagage wordt niet gezien als geschikte inpakking en valt onder de kennisgeving van aansprakelijkheidsbeperkingen.

Wandel-/kinderwagens moeten in doorzichtig dik plastic worden gewikkeld of ingepakt in een tas/koffer, indien mogelijk met de wielen verwijderd, en samen met de wandelwagen mogen geen extra voorwerpen worden ingecheckt.

Fietsen moeten worden verpakt in doorzichtig dik plastic, een speciale kartonnen fietsdoos of ingepakt in een tas/koffer.

Rugzakken en andere bagage met losse riemen en voorwerpen die aan de buitenkant van ingecheckte bagage vastzitten, moeten worden verpakt in een doorzichtige dikke plastic zak.

Muziekinstrumenten moeten in een koffer met harde buitenkant worden gedaan; een zachte tas wordt niet gezien als een goede verpakking.

Geschikte doorzichtige dikke plastic zakken zijn verkrijgbaar op de meeste van onze vertrekstations. Tassen van www.airshells.com worden beschouwd als een goede verpakking.

Kinderwagens, wandelwagens, autozitjes voor kinderen, sneeuwski-uitrusting, golfuitrusting, rolstoelen, fietsen, hengeluitrusting, duikuitrusting, waterski-uitrusting, surfplanken/kite boards, windsurfplanken, wapens en munitie, muziekinstrumenten, fragiele kunstwerken worden niet gezien als normale bagage. Icelandair raadt aan dat deze artikelen zodanig worden ingepakt dat er tijdens transport geen schade optreedt.

Elke passagier is zelf verantwoordelijk voor het inpakken van zijn/haar bagage op zodanige wijze dat de inhoud niet kan worden beschadigd. De passagier is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan de uitrusting van het vliegtuig of de bagage van een andere passagier, mocht er een fles met vloeistof in zijn of haar ingecheckte bagage breken. Icelandair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade aan de inhoud veroorzaakt door een gebroken fles, buis of verpakking.

Icelandair raadt onze passagiers sterk aan om een reisverzekering af te sluiten voor de hierboven genoemde voorwerpen.

Alle ingecheckte bagage moet duidelijk worden voorzien van naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of beschadigde bagage is beperkt, tenzij vooraf een hogere waarde is gedeclareerd en de bijkomende kosten betaald zijn. Voor bepaalde soorten voorwerpen kan geen overwaardering worden gedeclareerd.

8.7 Niet-ingecheckte bagage

8.7.1 Bagage die de passagier meeneemt in het vliegtuig moet passen onder de stoel voor de passagier of in een afgesloten opbergvak in de cabine van het vliegtuig. Indien de bagage niet op deze wijze kan worden opgeborgen of te zwaar is of om wat voor reden dan beschouwd wordt als onveilig, moet deze worden vervoerd als ingecheckte bagage. De vervoerder heeft maximale afmetingen en gewicht gespecificeerd voor bagage die wordt meegenomen in het vliegtuig. Deze informatie is op verzoek beschikbaar. Als een andere vervoerder de vlucht uitvoert, zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing. Informatie over deze voorwaarden is verkrijgbaar bij de exploiterende vervoerder.

8.7.2 Objecten niet geschikt voor vervoer in de laadruimte (zoals breekbare muziekinstrumenten en dergelijke), en die niet voldoen aan de vereisten van artikel 8.7.1 hierboven, worden alleen geaccepteerd voor vervoer in het compartiment van de cabine als de passagier van tevoren kennis heeft gegeven hiervan en er toestemming is verleend door de vervoerder. De passagier moet wellicht een ​​afzonderlijke toeslag betalen voor deze service.

8.8 Ophaling en levering van ingecheckte bagage

8.8.1 Onder voorbehoud van artikel 8.6.3 is de passagier verplicht de ingecheckte bagage op te halen zodra deze beschikbaar wordt gesteld op de bestemming of het stopoverpunt. Mocht de passagier de bagage niet binnen een redelijke termijn ophalen, kan de vervoerder de passagier een vergoeding in rekening brengen. Indien de ingecheckte bagage niet binnen drie (3) maanden vanaf de tijd dat deze beschikbaar werd gesteld wordt geclaimd, kan de vervoerder de bagage weggooien zonder enige aansprakelijkheid.

8.8.2 Alleen de houder van het bagagereçu en het bagage-identificatielabel heeft recht op de levering van de ingecheckte bagage.

8.8.3 Als een persoon die de ingecheckte bagage claimt niet in staat is om het bagagereçu te tonen en om de bagage te identificeren door middel van een bagage-identificatielabel, zal de vervoerder de bagage alleen aan deze persoon afleveren op voorwaarde dat hij of zij zijn of haar recht op de bagage naar tevredenheid van de vervoerder aantoont.

8.9 Dieren

8.9.1 Indien de vervoerder ermee instemt om de dieren van de passagier te vervoeren, worden deze vervoerd onder de volgende voorwaarden:

8.9.2 De passagier moet ervoor zorgen dat dieren zoals honden, katten, huisvogels en andere huisdieren op de juiste wijze zijn verpakt in een krat en vergezeld gaan van geldige vaccinatie- en gezondheidsdocumenten, inreisvergunningen en andere documenten die door landen van binnenkomst of doorreis worden vereist en bij gebreke waarvan ze niet worden geaccepteerd voor vervoer. Dergelijk vervoer kan worden onderworpen aan door de vervoerder bepaalde aanvullende voorwaarden die op aanvraag beschikbaar zijn.

8.9.3 Indien geaccepteerd als bagage wordt het dier samen met zijn kooi en voedsel niet opgenomen in de gratis toegestane bagage van de passagier, maar zal het gezien worden als overbagage waarvoor de passagier verplicht wordt om het geldende tarief te betalen.

8.9.4 Geleidehonden samen met hun kooi en voedsel die de passagiers met een handicap vergezellen, worden gratis vervoerd in aanvulling op de normale gratis toegestane bagage, onderworpen aan de voorschriften van de vervoerder die op aanvraag beschikbaar zijn.

8.9.5 Acceptatie voor vervoer van dieren is onderworpen aan de voorwaarde dat de passagier de volledige verantwoordelijkheid voor het dier op zich neemt. De vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, ziekte of overlijden van een dier dat de vervoerder is overeengekomen om te vervoeren, tenzij de vervoerder nalatig is geweest.

8.9.6 De vervoerder zal geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot een dergelijk dier als voor dat dier niet beschikt wordt over de nodige uitreis-, inreis-, gezondheids- en andere documenten in verband met de toegang tot of de doorreis van het dier door een land, staat of gebied, en de persoon die het dier meeneemt moet de vervoerder vergoeden voor alle boetes, kosten, verliezen of verplichtingen die hierdoor in redelijkheid worden opgelegd aan of opgelopen door de vervoerder.

Artikel 9 - Dienstregeling, vertragingen, annulering van vluchten

9.1 Dienstregeling

9.1.1 De in de dienstregeling vermelde vluchttijden kunnen veranderen tussen de datum van publicatie en de datum waarop de passagier daadwerkelijk reist. De vervoerder kan de tijden niet garanderen aan de passagiers en ze maken geen deel uit van de overeenkomst van de passagiers met de vervoerder.

9.1.2. Voordat de vervoerder de boeking van de passagier aanvaardt, zal de vervoerder de daadwerkelijke geplande vluchttijd laten weten, en deze zal worden vermeld op het ticket. Indien de passagier de juiste contactgegevens verstrekt, zal de vervoerder zich inspannen om de passagier van dergelijke wijzigingen in kennis te stellen. Indien een belangrijke wijziging van de geplande vluchttijd wordt gemaakt nadat de passagier het ticket heeft gekocht, en deze is niet aanvaardbaar voor de passagier, heeft hij/zij recht op een terugbetaling in overeenstemming met artikel 10.2.

9.2 Annulering, routewijziging, vertragingen, enz.

9.2.1 De vervoerder zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om vertraging te voorkomen bij het vervoeren van de passagier en zijn/haar bagage. Bij de uitoefening van deze maatregelen en om het annuleren van een vlucht te voorkomen, kan de vervoerder in uitzonderlijke omstandigheden een vlucht regelen die namens hem wordt uitgevoerd door een andere vervoerder en/of vliegtuig.

9.2.2 In geval van een vluchtannulering of vluchtvertraging biedt de vervoerder hulp en compensatie aan de betrokken passagiers op basis van Verordening EG 261/2004.

9.3 Instapweigering

9.3.1 Om zoveel mogelijk passagiers toe te laten, en gebaseerd op de ervaring dat een aantal reizigers niet verschijnen voor de vlucht waarvoor ze een reservering hebben, kan de vervoerder ruimte boven de capaciteit van het vliegtuig bevestigen. De meeste luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van compensatieregelingen voor de passagiers met bevestigde reserveringen die ten onrechte niet mogen instappen als gevolg van de niet-beschikbaarheid van stoelen. De vervoerder spant zich in om te voorzien in stoelen waarvoor bevestigde reserveringen zijn gemaakt. Bij het selecteren van passagiers voor het omboeken, zal de vervoerder eerst zoeken naar vrijwilligers die bereid zijn om de vlucht niet te nemen, onder voorbehoud van eventuele veiligheids- en/of operationele beperkingen op de betrokken luchthaven.

9.3.2 Indien de vervoerder niet in staat is om te voorzien in eerder bevestigde ruimte, biedt de vervoerder vergoeding aan die passagiers die niet kunnen instappen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het compensatiebeleid in geval van instapweigering. Details met betrekking tot het compensatiebeleid zijn verkrijgbaar bij de vervoerder.

9.3.3 Indien de passagier een bevestigde reservering voor een bepaalde vlucht heeft en uitsluitend wegens overboeking niet kan instappen, komt hij/zij in aanmerking voor compensatie bij instapweigering, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van de overheid en/of de voorschriften van de vervoerder.

9.3.4 In aanvulling op de compensatie bij instapweigering neemt de vervoerder de redelijke kosten voor maaltijden en accommodatie voor overnachting voor zijn rekening tot het volgende mogelijke vertrek.

Artikel 10 - Terugbetalingen

10.1 Persoon aan wie terugbetaling gedaan zal worden

10.1.1 De vervoerder zal een ticket of een ongebruikt deel daarvan terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke tariefregels of het toepasselijke tarief, als volgt:

10.1.2. Tenzij anders bepaald in dit artikel doet de vervoerder een terugbetaling aan de persoon die voor het ticket heeft betaald, na overlegging van afdoende bewijs van een dergelijke betaling.

10.1.3 Als een ticket door iemand anders is betaald dan de passagier op het ticket, en als er op het ticket staat vermeld dat er beperkingen gelden voor terugbetaling, dan betaalt de vliegtuigmaatschappij alleen aan de persoon terug die het ticket heeft betaald.

10.1.4 Behalve in het geval van een verloren ticket worden terugbetalingen alleen gedaan na overlegging van het ticket en alle ongebruikte vluchtcoupons aan de vervoerder.

10.2 Onvrijwillige terugbetalingen

10.2.1 Indien de vervoerder een vlucht annuleert, een ​​vlucht niet redelijk uitvoert volgens de dienstregeling, niet stopt op de bestemming of stopover van de passagier, iets doet wat ertoe leidt dat de passagier een aansluitende vlucht mist waarvoor hij/zij een reservering heeft, is het bedrag van de terugbetaling:

10.2.1.1 Als geen enkel deel van het ticket gebruikt is, een bedrag gelijk aan het betaalde tarief;

10.2.1.2 Als een deel van het ticket gebruikt is, zal de terugbetaling niet minder zijn dan het verschil tussen het betaalde tarief en het toepasselijke tarief voor reizen tussen de punten waarvoor het ticket gebruikt is.

10.3 Vrijwillige terugbetalingen

10.3.1 Als de passagier recht heeft op terugbetaling van een ticket om andere redenen dan die uiteengezet zijn in artikel 10.2 is het bedrag van de terugbetaling:

10.3.1.1 Als geen enkel deel van het ticket gebruikt is, zal de terugbetaling volgens de tariefregels bepaald worden, na aftrek van servicekosten of annuleringskosten;

10.3.1.2 Als een deel van het ticket gebruikt is, zal de terugbetaling een bedrag zijn gelijk aan het verschil tussen het betaalde tarief en het toepasselijke tarief voor de gebruikte reis, volgens de tariefregels, na aftrek van servicekosten of annuleringskosten.

10.4 Terugbetaling van verloren ticket

10.4.1 Indien de passagier zijn/haar ticket of een deel ervan verliest, wordt tegen betaling van redelijke administratiekosten zo spoedig mogelijk een terugbetaling gedaan na het verstrijken van de geldigheidsduur van het ticket, onder de volgende voorwaarden:

10.4.1.1 Dat het verloren ticket, of een deel ervan, niet is gebruikt, eerder is terugbetaald of vervangen is.

10.4.1.2 Dat de persoon aan wie de terugbetaling wordt gedaan zich ertoe verbindt, in de vorm zoals mag worden voorgeschreven door de vervoerder, de vervoerder het terugbetaalde bedrag te retourneren in geval van fraude en/of voor zover dat het verloren ticket of een deel ervan wordt gebruikt door een derde partij.

10.5 Recht om terugbetaling te weigeren

10.5.1 De vervoerder kan een terugbetaling weigeren wanneer de aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van de geldigheidsduur van het ticket.

10.5.2 De vervoerder kan een terugbetaling weigeren voor een ticket dat getoond is aan de vervoerder of aan overheidsfunctionarissen als bewijs van het voornemen om dat land te verlaten, tenzij de passagier naar tevredenheid van de vervoerder aantoont dat hij/zij toestemming heeft om in het land te blijven of dat hij/zij uit dat land zal vertrekken met een andere vervoerder of een ander vervoermiddel.

10.5.3 De vervoerder kan een terugbetaling weigeren wanneer een negatief tariefsaldo is toegepast en de vervoerder heeft afgezien van de wijzigingskosten.

10.6 Valuta

Alle terugbetalingen worden onderworpen aan overheidswetten, regels en voorschriften of verordeningen van het land waar het ticket oorspronkelijk is gekocht en van het land waar de terugbetaling plaatsvindt. Behoudens de voorgaande bepaling worden terugbetalingen normaal gesproken op dezelfde manier en in dezelfde valuta gedaan waarin het ticket is betaald, maar kunnen deze naar redelijk oordeel van de vervoerder worden gedaan in een andere valuta.

10.7 Door wie wordt het ticket terugbetaald

Vrijwillige terugbetalingen worden alleen gedaan door de vervoerder die het ticket oorspronkelijk heeft uitgegeven of door zijn bevoegde agenten.

Artikel 11 - Gedrag aan boord van vliegtuigen

11.1 Algemeen

Als de passagier zich naar het redelijk oordeel van de vervoerder zodanig gedraagt aan boord van het vliegtuig dat hij/zij het vliegtuig of zich aan boord bevindende personen en eigendommen in gevaar brengt, of de bemanningsleden belemmert in de uitoefening van hun functie, of niet de instructies van de bemanning niet opvolgt, waaronder maar niet beperkt tot die met betrekking tot roken, alcohol- of drugsgebruik, of zich zo gedraagt dat het zorgt voor onbehagen, ongemak, schade of letsel aan andere passagiers of de bemanning, kan de vervoerder maatregelen treffen die hij redelijkerwijs nodig acht om de voortzetting van dergelijk gedrag te voorkomen, met inbegrip van in bedwang houden.

De passagier kan worden ontscheept en verder vervoer geweigerd worden op elk punt, en kan worden vervolgd voor strafbare feiten gepleegd aan boord van het vliegtuig.

11.2 Elektronische apparaten

Om veiligheidsredenen kan de vervoerder het gebruik aan boord van het vliegtuig van elektronische apparatuur verbieden of beperken, waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, laptopcomputers, draagbare recorders, draagbare radio's, cd-spelers, elektronische spelletjes of zendapparatuur, met inbegrip van radiografisch bestuurbaar speelgoed, walkietalkies en andere persoonlijke elektronische apparaten. Gebruik van gehoorapparaten en pacemakers is toegestaan.

11.3 Verplichting om een mondkapje te dragen

11.3.1 Passagiers moeten tijdens het aan boord gaan, tijdens de volledige vlucht en bij het verlaten van het vliegtuig een mondkapje dragen.

11.3.2 Kinderen tot 12 jaar en personen die om gezondheidsredenen of vanwege een handicap aantoonbaar niet in staat zijn gezichtsbedekking te dragen, zijn van deze verplichting vrijgesteld. De gezichtsbedekking kan tijdelijk worden verwijderd voor de consumptie van eten en drinken, voor communicatie met dove mensen, voor identificatiedoeleinden en andere noodzakelijke activiteiten die onverenigbaar zijn met het dragen van mond- en neusbedekking.

11.3.3 Zogenaamde niet-medische mondkapjes van stof en medische mondkapjes kunnen worden gebruikt om de mond en de neus te bedekken.

11.3.4 Passagiers die om gezondheidsredenen of vanwege een handicap geen mondkapje kunnen dragen, moeten het cabinepersoneel bij het aan boord gaan van het vliegtuig hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 12 - Afspraken door de vervoerder

Indien de vervoerder afspraken maakt voor de passagier met een derde partij om te voorzien in enige andere diensten dan vervoer door de lucht, of als de vervoerder een ticket of voucher afgeeft met betrekking tot vervoer of diensten (met uitzondering van vervoer door de lucht) geleverd door een derde partij, zoals hotelreserveringen of autoverhuur, fungeert de vervoerder daarbij alleen als agent. Onder dergelijke omstandigheden zijn de algemene voorwaarden van de derdedienstverlener van toepassing. De vervoerder is niet aansprakelijk jegens de passagier voor dergelijke afspraken of voor enige handeling of verzuim bij de levering van dergelijke aanvullende diensten of het niet leveren van dergelijke aanvullende diensten, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor nalatigheid van de vervoerder bij het maken van dergelijke afspraken, en dergelijke aansprakelijkheid van de vervoerder is onderworpen aan en beperkt door de bepalingen van artikel 15.

Artikel 13 - Administratieve formaliteiten

13.1 Algemeen

13.1.1 De passagier is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste reisdocumenten en visa en voor het naleven van alle wetgeving, regelgeving, verordeningen, eisen en reisvoorschriften van landen van waaruit, waarin en waardoor hij/zij reist.

13.1.2 De vervoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor een passagier die voortvloeien uit zijn of haar falen om dergelijke documenten of visa te verkrijgen of zijn of haar verzuim om te voldoen aan dergelijke wetgeving, regelgeving, verordeningen, eisen, regels of instructies.

13.2 Reisdocumenten

Voorafgaand aan de reis moet de passagier alle uitreis-, inreis-, gezondheids- en andere documenten vereist door wetgeving, regelgeving, verordeningen, eisen of andere voorschriften van de betrokken landen tonen, en moet hij/zij de vervoerder toestaan daar kopieën van te bewaren. De vervoerder behoudt zich het recht voor om vervoer te weigeren als de passagier niet heeft voldaan aan deze eisen of zijn/haar reisdocumenten niet in orde lijken te zijn, of indien de passagier de vervoerder geen toestemming verleent om daarvan kopieën te maken.

13.3 Weigering van toegang

Indien de passagier de toegang tot een land wordt geweigerd, is de passagier verantwoordelijk om enige boete of heffing te betalen die door de betrokken overheid wordt opgelegd aan de vervoerder en voor de kosten van het vervoer van de passagier uit dat land. Het in rekening gebrachte tarief voor het vervoer naar het punt van weigering of geweigerde toegang wordt niet door de vervoerder terugbetaald.

13.4 Passagier verantwoordelijk voor boetes, detentiekosten, enz.

Indien de vervoerder verplicht is om een ​​boete of dwangsom te betalen of om het even welke uitgaven te maken in verband met het niet voldoen van de passagier aan de wetgeving, verordeningen, eisen of andere reisvoorschriften van de betrokken landen of het niet tonen van de vereiste documenten, moet de passagier de vervoerder op verzoek alle zo betaalde bedragen of zo opgelopen kosten vergoeden. De vervoerder kan voor een dergelijke betaling of uitgave gebruik maken van de waarde van enig ongebruikt vervoer op het ticket van de passagier, of van de middelen van de passagier die in het bezit van de vervoerder zijn.

13.5 Douanecontrole

Indien nodig woont de passagier de inspectie van zijn/haar ingecheckte of niet-ingechekte bagage door de douane of andere overheidsfunctionarissen bij. De vervoerder is niet aansprakelijk jegens de passagier voor verlies of schade geleden door de passagier in de loop van deze inspectie of door het niet voldoen van de passagier aan deze eis.

13.6 Veiligheidsinspectie

De passagier dient zich te onderwerpen aan veiligheidscontroles door overheden, luchthavenfunctionarissen of door vervoerders.

Artikel 14 - Opeenvolgende vervoerders

Vervoer dat uitgevoerd moet worden door verschillende opeenvolgende vervoerders onder één ticket of onder een ticket en enig combinatieticket uitgegeven in verband daarmee, wordt beschouwd als een enkele handeling met betrekking tot het Verdrag, maar desalniettemin wordt de aandacht van passagiers gevestigd op artikel 15.1.2.(b).

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

15.1 Algemeen

De aansprakelijkheid van Icelandair en elke vervoerder betrokken bij de reis van de passagier wordt bepaald door de eigen vervoersvoorwaarden van de vervoerder. De bepalingen inzake aansprakelijkheid van Icelandair zijn als volgt:

15.1.1 Vervoer hieronder is onderworpen aan de regels en beperkingen met betrekking tot de door het Verdrag bepaalde aansprakelijkheid, tenzij zodanig vervoer geen internationaal vervoer is waarop het Verdrag van toepassing is.

15.1.2(a) Iedere aansprakelijkheid die de vervoerder heeft voor schade wordt verminderd door enige nalatigheid van de passagier die zorgt voor of bijdraagt aan de schade in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

15.1.2(b) De vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt op de eigen route. Indien de vervoerder een ticket afgeeft of bagage incheckt voor vervoer met een andere vervoerder, wordt dit alleen gedaan als agent voor de andere vervoerder. Desondanks heeft de passagier met betrekking tot de ingecheckte bagage eveneens een vorderingsrecht tegen de eerste of laatste vervoerder.

15.1.2(c) De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de naleving van de geldende wetten of regels van de overheid, of als gevolg van het niet voldoen hieraan van de passagier.

15.1.2(d) De aansprakelijkheid van vervoerders is afhankelijk van de verstrekking van relevante documenten door de passagiers, inclusief, indien van toepassing, documentatiebewijs van aankoop, met inbegrip van de datum en de prijs van de aankoop. In geval van aansprakelijkheid voor bagage zal afschrijving worden afgetrokken.

15.1.2(e) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of fysieke conditie zodanig is dat hij/zij een gevaar of risico voor zichzelf betekent, is de vervoerder niet aansprakelijk voor ziekte, letsel of handicap, met inbegrip van overlijden, door de verergering van een dergelijke conditie die te wijten is aan die conditie.

15.1.2(f) De vervoersovereenkomst, inclusief deze vervoersvoorwaarden en uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, geldt in dezelfde mate voor de bevoegde agenten, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers van de vervoerder als voor de vervoerder zelf. Het totale bedrag dat teruggevorderd kan worden van de vervoerder en van dergelijke bevoegde agenten, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers mag niet hoger zijn dan het bedrag van de eigen aansprakelijkheid van de vervoerder, indien van toepassing.

15.1.2(g) Niets in deze vervoersvoorwaarden geldt als verklaring van afstand van enige uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de vervoerder krachtens het Verdrag of de toepasselijke wetgeving, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

15.2 Bagage

15.2.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade of verlies van niet-ingecheckte bagage, tenzij dergelijke schade of verlies wordt veroorzaakt door de nalatigheid van de vervoerder.

15.2.2 Behalve in het geval van een roekeloze handeling of verzuim met de bedoeling om schade te veroorzaken en/of in de wetenschap dat schade, vertraging of verlies waarschijnlijk het gevolg zou zijn, is de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van schade aan, vertraging of verlies van ingecheckte bagage beperkt tot 1131 SDR per passagier geregistreerd voor de ingecheckte bagage.

15.2.3 Als de waarde van de ingecheckte bagage van de passagier groter is dan de maximale aansprakelijkheid van de vervoerder, moet de passagier ervoor zorgen dat de ingecheckte bagage volledig verzekerd is voorafgaand aan de reis.

15.2.4 De vervoerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de bagage van de passagier, en de passagier is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de bagage van de passagier aan andere personen of eigendommen, waaronder eigendommen van de vervoerder.

Artikel 16 - Tijdsbeperking van claims en vorderingen

16.1 Kennisgeving van claims

Aanvaarding van bagage door de houder van het bagagereçu zonder klacht op het moment van levering is voldoende bewijs dat de bagage in goede staat en in overeenstemming met de vervoersovereenkomst is afgeleverd, tenzij de passagier het tegendeel bewijst. Alle claims moeten per e-mail worden voorgelegd aan onze afdeling Klantenrelatie.

Indien de passagier een claim of een vordering wil indienen met betrekking tot schade aan ingecheckte bagage, moet hij/zij de vervoerder hiervan in kennis stellen zodra hij/zij de schade ontdekt, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bagage indien geen melding werd gemaakt op de luchthaven bij aankomst. De claim moet schriftelijk worden ingediend bij onze afdeling Klantenrelaties, gevolgd door foto's van de beschadigde bagage en een bevestiging van de waarde ervan en hoe oud de bagage is.

Indien de passagier een claim of een vordering wil indienen met betrekking tot vertraging van de ingecheckte bagage, moet hij/zij de vervoerder binnen eenentwintig (21) dagen na de datum waarop de bagage aan hem/haar ter beschikking werd gesteld in kennis stellen. Iedere kennisgeving moet schriftelijk worden ingediend of door een e-mail te sturen naar onze afdeling Klantenrelaties.

16.2 Beperking van vorderingen

Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien een vordering niet is ingediend binnen twee jaar na de datum van aankomst op de bestemming, of de datum waarop het vliegtuig volgens de dienstregeling moest aankomen, of de datum waarop het vervoer beëindigd werd. De wijze van berekening van de verjaringstermijn wordt bepaald door de wetgeving van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.

Artikel 17 - Andere voorwaarden

Vervoer van de passagier en zijn/haar bagage wordt ook voorzien in overeenstemming met enkele andere voorschriften en voorwaarden die gelden voor of zijn aangenomen door de vervoerder in verband met de operationele veiligheid, stiptheid en het gemak van de passagier. Deze voorschriften en voorwaarden die van tijd tot tijd variëren, zijn belangrijk. Ze hebben onder andere betrekking op: het vervoer van niet-begeleide minderjarigen, gehandicapte passagiers, zwangere vrouwen, zieke passagiers, beperkingen op het gebruik van elektronische apparaten en voorwerpen, het vervoer van bepaalde gevaarlijke voorwerpen en het aan boord consumeren van alcoholhoudende dranken en rookwaren.

Voorschriften en voorwaarden met betrekking tot deze zaken zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de vervoerder.

Artikel 18 - Wijziging en opheffing

Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van de vervoerder heeft de bevoegdheid om enige bepaling van deze vervoersvoorwaarden te veranderen, te wijzigen of op te heffen.

Artikel 19 - Interpretatie

De titel van elk artikel van deze vervoersvoorwaarden is alleen voor het gemak en mag niet worden gebruikt voor de interpretatie van de tekst.