Pingdom Check

Resevillkor, avbeställning & avbeställningsförsäkring

1. Avbeställningsförsäkring

Resan går att beställa genom att besöka företagets hemsida www.icelandair.com/sv-se/

När bokningen sker, ska resenären uppge om han mot en extra avgift vill teckna en avbeställningsförsäkring.

Beställningen är bindande för ICELANDAIR HOLIDAYS först när kostnaden för resan är betald i sin helhet.

De villkor som finns på orderbekräftelsen/biljetten och nedanstående villkor samt den information som finns i katalogen reglerar avtalet, såvida inte kunden får meddelande om ändringar innan avtal ingås.

Om beställningen görs av en person som är under 18 år, måste personens föräldrar ge sitt skriftliga godkännande.

Den information om namn och adress som uppges vid bokningstillfället kommer ICELANDAIR HOLIDAYS använda som kontaktinformation när information skickas ut till kunden. Personen som är angiven som kund, är ansvarig för att betala kostnaden för hela beställningen.


2. Flygresans pris m.m.

Resans pris inkluderar, om inte annat sägs, flygresa, flygplatsskatter och serviceavgifter. I katalogen finns information om vilka tjänster som ingår i priset.

För enkelrum betalas en extra avgift.


3. Betalning

Resans ska betalas i sin helhet samtidigt som resan bokas.
Biljetterna kommer endast att vara i form av s.k. e-biljetter.


4.Ändringar och avbeställningar etc.

a) Avbeställning 
Om inte kunden blivit införstådd med att ICELANDAIR HOLIDAYS möjlighet till avbeställningar gentemot sina leverantörer är begränsade när avtalet ingås, har kunden rätt att avbeställa resan enligt följande: 

1* Vid avbeställning senast 30 dagar före avtalad avresedag, återbetalas hela resan minus 10%. 
2* Vid avbeställning från 29 dagar till 15 dagar före avtalad avresedag, återbetalas hela resan minus 30% 
3* Vid avbeställning från 14 dagar till 7 dagar före avtalad avresedag, återbetalas hela resan minus 50%. 
4* Vid avbeställning senare än 7 dagar före avtalad avresedag, ingen återbetalning. 
Om resenären anländer för sent eller uteblir helt, betraktas detta som en avbeställning. 
Om en avbeställning görs för en eller flera personer och bokningen gäller för fler än denna/dessa person/-er, tas en avgift ut för eventuella rabatter, enkelrumstillägg eller andra tillägg som blir aktuella p.g.a. att antalet resenärer är färre.

Det är ej möjligt att utföra ändringar utav paketresor efter genomförd bokning. Detta appliceras på följande: 
• Resedatum 
• Ändring av rumstyp 
• Antal gäster per rum 
• Byte av hotell

b) Överlåtelse av resan 
Kunden kan inte överlåta resan till annan person, om inte ICELANDAIR HOLIDAYS underleverantörer godkänner en sådan överlåtelse


5. Regler om avbeställningsförsäkring

När resan bokas informerar ICELANDAIR HOLIDAYS om möjligheten att teckna en avbeställningsförsäkring och villkoren för denna. Avbeställningsförsäkringen kan utnyttjas om kunden på grund av akut sjukdom eller akut sjukdom i den närmaste familjen förhindras resa iväg (avbeställningsförsäkring).
ICELANDAIR HOLIDAYS informerar om priset för avbeställningsförsäkringen (avbeställningsavgiften). Denna information finns även på vår hemsida: www.icelandair.com/sv-se/.
Avbeställningsförsäkringen kan endast tecknas i samband med att resan bokas.

Betalning av avbeställningsavgiften garanterar återbetalning av den del av resans pris som inte kan återbetalas på annat sätt, om kunden inte kan genomföra resan på grund av:
a) död, plötslig sjukdom eller olycka som gör att kunden, dennes maka/make eller partner, barn eller barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, mor- eller farföräldrar eller syskon tvingas till sjukhus, med undantag för sådana risker som specificeras i villkoren.
b) betydande materiell skada på kundens hem eller företag som gör att kunden är tvungen att stanna hemma.

De ovannämnda omständigheterna ska vara av sådan karaktär att resan oundvikligen måste avbeställas. Avbeställningsavgiften återbetals inte.

Ett villkor för återbetalning av resans pris, är att kunden inte kände till, borde känt till eller anade de omständigheter som ledde till att resan måste avbeställas vid tidpunkten när avbeställningsförsäkringen tecknades, eller vid denna tidpunkt lider av en sjukdom som senare leder till att resan måste avbeställas.

Krav på ersättning från avbeställningsförsäkringen ska ske omedelbart och dokumentation från sjukhus/polis ska bifogas. En läkare ska skriva under ett särskilt läkarintyg.


6. ICELANDAIR HOLIDAYS ansvar

Om kunden åsamkas förlust p.g.a. av att ICELANDAIR HOLIDAYS inte kan uppfylla de avtalade villkoren eller p.g.a. att resan ställs in, har kunden rätt till ersättning såvida inte:
a. resan ställs in p.g.a. att antalet resenärer är lägre än minimiantalet och kunden har fått skriftligt meddelande om detta före den tidsfrist som anges i avtalet gått ut,
b. det är p.g.a. kunden som resan ställs in eller de avtalade villkoren inte kan uppfyllas,
c. det är p.g.a. obehörig tredje man som resan ställs in eller de avtalade villkoren inte kan uppfyllas och ICELANDAIR HOLIDAYS inte rimligen kunde förutse, undvikit eller förhindrat detta vid avtalets ingång,
d. resan ställs in eller villkoren inte kan uppfyllas p.g.a. utomstående omständigheter som ICELANDAIR HOLIDAYS inte rimligen kunde ha förutsett, undvikit eller förhindrat vid avtalets ingång.

ICELANDAIR HOLIDAYS ersättningsansvar för skada på kunden personligen eller på kundens tillhörigheter är, vad avser lufttransporten, begränsat i enlighet med reglerna i internationella konventioner. Vi hänvisar till ICELANDAIRS ”Conditions of Carriage for passengers and baggage”, som gäller för resans flygtransport. Dessa villkor finner du på ICELANDAIRS hemsida: www.icelandair.com/sv-se/ och vi vill särskilt uppmärksamma dig på följande: Ersättningsansvaret för bagage är begränsat enligt gällande konventioner, vilket gör att vi rekommenderar att du tecknar en kompletterande bagageförsäkring.

Ersättningsansvaret för personskada är också begränsat i enlighet med gällande konventioner. Ersättningen för personskada, inklusive död, kan vara begränsat till ca 10 000 USD eller 20 000 USD. Om kunden har behöv för ytterligare skydd, bör en kompletterande försäkring tecknas.


7. Kundens skyldigheter etc.

Kunden är skyldig att följa de anvisningar som gäller för resans genomförande. Dessa anvisningar fastställs av ICELANDAIR HOLIDAYS och dennes representanter och leverantörer. Kunden ska respektera de ordningsregler som gäller för resans genomförande. Grovt eller upprepat överträdande av dessa regler kan leda till att resenären avvisas från resan. Om detta sker måste kunden själv ordna boende och hemresa och själv stå för dessa kostnader.

Kunden är ersättningsansvarig i enlighet med allmänna ersättningsregler för skador som han vållar på medresenärers tillhörigheter, ICELANDAIR HOLIDAYS, dess medarbetare, hotell etc. Resenären ska sörja för att han har ett giltigt pass, visum och är vaccinerad. Information, utöver den information som ges av ICELANDAIR HOLIDAYS, kan fås på ambassaden i destinationslandet och hos den egna läkaren.

Kunden får stå för alla kostnader som beror på att ovanstående inte efterförljs, t.ex. kostnader för hemtransport p.g.a. att passet inte är giltigt.
Kunden är också ansvarig för konsekvenserna av sjukdom, olyckstillfällen och liknande under resan och det är kundens ansvar att betala alla kostnader för läkarvård, sjukhus, särskild hemtransport etc.

Det åligger kunden att hålla sig informerad om tidpunkten för hemresa, inklusive eventuella ändringar från den tidpunkt som finns angiven i resehandlingarna. Denna information har reseledaren eller så finns informationen på anslag på hotellet.
Om kunden inte kommer i tid för hemresan, mister kunden sin rätt till hemresa och får själv stå för kostnaderna för hemresan.

Kunden är ansvarig för att bagaget är lämpligt för flygtransport. I enlighet med internationella bestämmelser är det av säkerhetsmässsiga skäl förbjudet att checka in farligt gods. Mer information om reglerna för bl.a. farligt gods kan fås hos ICELANDAIR HOLIDAYS.
Gravida bör ha ett läkarintyg om ut- eller hemresa genomförs inom 8 veckor före planerad födsel. De sista 4 veckorna innan planerad födsel får gravida inte flyga.
ICELANDAIR har rätt att avvisa personer från lufttransport om dessa personer p.g.a sjukdom, berusning eller av andra orsaker anses vara olämpliga för att vara med på resan eller är till besvär för andra medresenärer. I övrigt hänvisas till ”Conditions of Carriage for passengers and baggage”.


8. Reklamationer

Eventuella reklamationer under resan ska framställas gentemot ICELANDAIR HOLIDAYS eller dennes representant på plats, inom rimlig tid från det att kunden har upptäckt felet. Bristande reklamation leder i normala fall till att rätten att senare kräva ersättning försvinner. Reklamation av fel eller brister som inte kan rättas till på resmålet, ska framställas skriftligen gentemot ICELANDAIR senast två veckor efter resans slut. Dansk lagstiftning reglerar alla förhållanden mellan ICELANDAIR HOLIDAYS och kunden. Om kunden och ICELANDAIR HOLIDAYS inte kan komma överens, kan kunden begära att saken prövas av Rejseanknævnet eller de allmänna domstolarna.

Kontakta oss Vanliga frågor Översikt Konfidentialitet Resevillkor

Bagageregler

Alla Icelandair Holidays semesterpaket bokas i Economy Standard, om inte annat anges.
 
Vänligen se Icelandair bagageregler för aktuell information gällande incheckat bagage, handbagage, begränsningar (inklusive vikt och dimensioner) samt förlorat, försenat eller skadat bagage.