Pingdom Check

Villkor för Icelandair Class Up & Villkor

 1. Följande villkor och villkor ("Regler och villkor") gäller för ett bud ("Bud") som du gjort ("passagerare", "dig") till Icelandair ("Icelandair", "vi", "oss") för en möjlighet att uppgradera från den serviceklass som ursprungligen köpts för en resa med Icelandair till en eller två serviceklasser högre ("Uppgradering").
 2. Du måste vara myndig och kunna ingå ett bindande avtal. Du ska anses ha befogenhet att agera på uppdrag av och att binda den person eller de personer som namnges eller ingår i Budet till dessa Regler och villkor.
 3. Passagerare får endast lämna ett Bud per flygning som motsvarar den köpta biljetten, och budet måste alltid göras och betalas med hjälp av ett kreditkort eller Saga Points.
 4. Ett Bud som lämnats in av dig i samband med en bokning som gjorts med Icelandair, oavsett om den görs direkt med Icelandair eller indirekt på annat sätt, och som presenteras för Icelandair, berättigar den person eller de personer som angetts i Budet till att, med förbehåll för dessa Regler och villkor, övervägas avseende en uppgradering.
 5. Icelandair förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, besluta huruvida Budet ska accepteras eller ej, och garanterar inte att någon Passagerare kommer att uppgraderas oavsett om platser är tillgängliga i den serviceklass för vilka ett Bud har lämnats in.
 6. Du kan ändra eller avboka Budet när som helst före 3 arbetsdagar före det planerade avresedatumet och -tiden, förutsatt att Budet inte redan har godkänts av Icelandair och förutsatt att ditt kreditkort inte har debiterats eller Saga Points har blivit inlösta. Om ditt Bud accepteras innan du avbryter eller ändrar ditt Bud, är du dock juridiskt bunden att slutföra betalningen för det pris eller det antal Saga Points som anges i ditt ursprungliga Bud.
 7. Ett Bud som överensstämmer med dessa Regler och villkor är giltigt ("Giltigt bud") från det att det skickats till Icelandair, och giltighetstiden för budet löper ut vid det planerade avresedatumet och -tiden eller, om flygningen har försenats, den tid då flygplansdörrarna har stängts för avgång. Vidare, om du avbryter ditt Bud ska erbjudandet inte längre anses utgöra ett Giltigt bud.
 8. Om Icelandair bokar om dig till ett annat Icelandair-flyg av någon annan anledning än på grund av dina handlingar, måste ett Bud som du lämnat in avseende den ursprungliga bokningen överföras till det nya flyget, med förbehåll för tillgängligheten inom den uppgraderade klassen och förutsatt att den nya flygningen tillhandahålls av Icelandair.
 9. Icelandair kan acceptera ditt Bud när som helst under den period som det anses utgöra ett Giltigt bud. Om Icelandair accepterar Budet ska ditt kreditkort eller Saga Club-konto debiteras hela beloppet omedelbart efter godkännandet, och Icelandair kommer att utfärda en ny biljett som återspeglar din uppgradering för varje passagerare som ingår i din ursprungliga flygbokning. Det totala beloppet som debiteras i Saga Points eller kontanter kommer att inkludera alla tillämpliga förutbetalda skatter och avgifter (om sådana förekommer) för uppgraderingen. Det totala belopp som du måste betala till oss kommer att meddelas dig innan du skickar in Budet. En Uppgradering som har utfärdats av Icelandair kan ändras eller överföras endast i enlighet med gällande biljettprisregler och våra transportvillkor.
 10. Det kommer inte att förekomma några återbetalningar, krediter eller utbyten när ditt Bud har godkänts av Icelandair och ditt kreditkort har debiterats eller Saga Points har lösts in, med undantag för följande villkor:
  1. Flygningen för vilken ditt Bud accepterades och som du uppgraderades för ställdes in och Icelandair bokade om dig på ett annat flyg men inom serviceklassen i din ursprungliga bokning. Om det belopp som betalas för uppgraderingen i Saga Points eller kontanter kommer att återbetalas till Saga Club-kontot eller det betalkort som användes för Uppgraderingen och Icelandair inte längre har något ansvar gentemot dig.
  2. Ditt Bud godkändes och du fick en Uppgradering, men du kunde inte placeras i den uppgraderade serviceklassen av skäl som hänför sig till Icelandair, inklusive men inte begränsat till en förändring av utrustningen, en fördröjning i anslutningsflyg som resulterade i att du missade den anslutning som du uppgraderades till. Exklusive orsaker som kan hänföras till dina handlingar, inklusive men inte begränsade till, då du själv väljer att byta flyg eller då du missar ett flyg.
  3. Du har rätt till återbetalningar, krediter eller utbyten enligt gällande biljettprisregler och/eller våra transportvillkor.
 11. Om återbetalningar godkännas så kommer behandlas de i den valuta i vilken uppgraderingsbeloppet debiterats. Om uppgradering betalades med användning av Saga Points så kommer poängen att återföras till det Saga Club-kontot som användes för betalningen.
 12. Uppgraderingar ska alltid betalas med kreditkort eller Saga Points. Kombination av två eller flera betalningsmetoder är inte tillåtet. När ett bud har godkänts kan passageraren inte längre ändra betalningsmetoden. Saga Clubs allmänna bestämmelser och villkor gäller för användning av Saga Points.
 13. Prisförhållanden som avbokningsregler och bytesavgifter ändras inte när passagerare får ett uppgraderingsbud accepterat. Passageraren får inte ytterligare Saga points när Class Up accepteras. Ökat bagage gäller endast det ben som får uppgraderingen.     
 14. Om passageraren ändrar sin biljett så har Icelandair ingen skyldighet att placera dem i den uppgraderade serviceklassen, såvida de inte betalar för uppgraderingen enligt flygbolagets standardpolicy avseende ändringar och de policyer och villkor som är förknippade med biljettpriset för originalbiljetten.
 15. Icelandair garanterar inte specifika platsval till passagerare vars Bud accepteras och som uppgraderas.
 16. Icelandair förbehåller sig rätten att ändra och på annat sätt förändra dessa Regler och villkor enligt eget gottfinnande. Med undantag av vad som anges i föregående punkt skall ingen ändring, justering eller upphävande av dessa Regler och villkor vara bindande för Icelandair såvida inte dessa inte sker skriftligen och undertecknas av en auktoriserad person inom Icelandair.
 17. Dessa regler och villkor bör läsas i samband med Icelandairs transportvillkor, användarvillkoren för webbplatsen och sekretesspolicyn som du kan läsa på www.icelandair.com.