Restitutie en annulering | Icelandair
Pingdom Check

Restitutie van geannuleerde tickets

Als u een gekocht ticket niet kunt gebruiken en het dient te annuleren, komt u mogelijk in aanmerking voor restitutie. Er zijn per tarief regels voor restitutie van tickets, maar in speciale gevallen kunnen er andere regels gelden. 

LET OP: Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op Icelandair-vluchten. Als u uw ticket heeft geboekt via derden, zoals een OTA of extern reisbureau, gelden er andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende partij.

Annuleringsverzekering

Op het moment van aankoop krijgen Icelandair-klanten de optie om een annuleringsverzekering te kopen.

De annuleringsverzekering garandeert restitutie van een deel van het tarief dat aan Icelandair is betaald en niet op een andere manier terugbetaald kan worden indien de klant de geplande reis niet kan maken. Als de passagier de reis niet kan maken, betaalt Icelandair het ticket terug. Indien de passagier na aanvang van de reis zijn of haar reisschema moet wijzigen, betaalt Icelandair het betreffende ticket (het ongebruikte deel van het ticket) of de wijzigingskosten terug (maar niet het verschil in tarief).

Er moet verplicht documentatie worden overlegd in de vorm van een door een arts ondertekende medische verklaring. In geval van het verlies van een naast familielid is een overlijdensakte verplicht. Een medische verklaring/overlijdensakte geeft geen recht op restitutie indien geen annuleringsverzekering werd aangeschaft. Als de reizende passagier echter komt te overlijden, betalen we het ticket van die passagier terug indien een overlijdensakte wordt overlegd.

De annuleringskosten bieden geen compensatie voor verschillende andere servicekosten, zoals boekings- en bijkomende kosten. De annuleringsverzekering dekt alleen de annulering van tickets die aan Icelandair zijn betaald. De kosten van hotels en huurauto's e.d. die via www.icelandair.com zijn geboekt, vallen hier niet onder.

De annuleringsverzekering kan alleen worden toegevoegd tijdens het boeken van uw vlucht of tot 36 uur na aankoop via een link uit de e-mailbevestiging van uw ticket.

Terugbetaling

Betaling van annuleringskosten garandeert restitutie van het deel van het tarief dat aan Icelandair is betaald en niet op een andere manier terugbetaald kan worden indien de klant de geplande reis niet kan maken wegens:

a) overlijden, plotselinge ernstige ziekte of ongeval waarbij ziekenhuisopname nodig is van de klant of zijn/haar partner (zij het een echtgenoot/echtgenote of de partner waarmee de klant samenwoont), kinderen of kleinkinderen van de klant, zijn/haar ouders of schoonouders, grootvader, grootmoeder of broer/zus;

b) aanzienlijke materiële schade aan zijn/haar woning of privébedrijf waarvoor de klant aanwezig dient te zijn (een politierapport dient overlegd te worden);

De aard van de bovenstaande omstandigheden dient zodanig te zijn dat annulering van een vooraf gemaakte boeking onvermijdelijk is. Annuleringskosten worden in geen geval terugbetaald.

Deze annuleringskosten dekken geen eventuele verschillen in tarieven vanwege een veranderde vluchtdatum na aanvang van de reis.

Geldigheidsvoorwaarden

Voor het recht op terugbetaling gelden de volgende voorwaarden:

  1. annuleringskosten zijn betaald;
  2. een klant is niet op de hoogte van schade, verlies of onmacht en heeft geen vermoeden of verdenkingen over mogelijke gevallen van schade, verlies of onmacht die recht geven op restitutie op het moment waarop de annuleringskosten worden betaald.

Het recht op terugbetaling is geldig vanaf de tijd vermeld op het aankoopbewijs tot aan de vertrektijd.

Uitgezonderde risico's

Het recht op terugbetaling geldt niet in de volgende gevallen van schade, verlies of onmacht:

  1. onmacht als gevolg van opzettelijk, zelf toegediend letsel;
  2. onmacht als gevolg van ziekte die verband houdt met het gebruik van alcohol of drugs, met uitzondering van medisch voorgeschreven medicijnen en medicijnen die zijn voorgeschreven ter behandeling van een verslaving aan drugs en illegale medicijnen;
  3. onmacht, verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit nucleaire reacties, ioniserende straling, besmetting door radioactieve stoffen, kernbrandstof en kernafval, of als gevolg van oorlog, militaire ingrepen, burgerlijke onrust, opstanden, rellen of soortgelijke acties. Hetzelfde geldt voor onmacht, verlies of schade als direct of indirect gevolg van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines of andere natuurrampen;
  4. Schade of verlies als gevolg van annulering of vertraging van het geplande vervoermiddel;
  5. onmacht, verlies of schade als gevolg van ziekte waaraan de klant leed toen de annuleringskosten werden betaald of waarvoor hij/zij destijds werd behandeld: zie 3.1.b hierboven;

De annuleringskosten dekken geen terugbetaling van servicekosten, zoals boekingskosten en dergelijke. 

Procedures in het geval van vorderingen - terugbetaling

Vorderingen in het geval van verlies moeten onmiddellijk worden gemeld en er dient een officieel ziekenhuiscertificaat of politierapport overlegd te worden, samen met de aankoopbevestiging van het vliegticket.

Terugbetalingen vinden plaats binnen 45 dagen na ontvangst van volledige en overtuigende bewijsmaterialen voor de restitutieverplichting van Icelandair volgens deze algemene voorwaarden en vanaf het moment dat het mogelijk is om het bedrag van de terugbetaling vast te stellen. De betreffende persoon dient op eigen kosten certificaten en andere documenten te voorzien die Icelandair mogelijk nodig heeft om te bepalen in hoeverre Icelandair verplicht is tot terugbetaling.

Als de klant voor hetzelfde geval van verlies tevens recht heeft op compensatie via zijn/haar verzekering, betaalt Icelandair alleen een proportionele compensatie uit.

Fraude of onjuiste informatie

Als een klant frauduleuze beschrijvingen of informatie opgeeft, of omstandigheden of gebeurtenissen achterhoudt die relevant zijn voor de restitutieverplichtingen van Icelandair, komen zijn/haar rechten ten opzichte van het bedrijf te vervallen.

Adres en hoofdkantoor

Het adres en hoofdkantoor van Icelandair is in Reykjavík. Eventuele geschillen met betrekking tot terugbetaling of restitutie volgens deze algemene voorwaarden worden beslecht bij de rechtbank van Reykjavík.

https://www.icelandair.com/support/terms-and-conditions/cancellation-terms/

​Wijziging vluchtschema

De vluchttijden, die in de vluchtschema's worden vermeld, kunnen tussen de datum van publicatie en datum van het daadwerkelijke vertrek van de passagier worden gewijzigd​.​​ De luchtvaartmaatschappij garandeert deze niet aan de passagiers en ze maken geen deel uit van het contract tussen passagier en de luchtvaartmaatschappij.

Voordat de luchtvaartmaatschappij de boeking van een passagier accepteert, wordt de vluchttijd vermeld die op het ticket wordt vermeld. Als de passagier de juiste contactgegevens verstrekt, zal de luchtvaartmaatschappij de passagier ​op de hoogte brengen. Als na aankoop van het ticket door de passagier het vluchtschema wordt gewijzigd en de vlucht met ten minste 5 uur is vertraagd ten opzichte van de initieel geplande tijd en deze verandering voor de passagier onaanvaardbaar is, dan heeft de passagier het recht op restitutie in overeenstemming met onderstaand artikel.

​Indien de vliegmaatschappij een vlucht annuleert, een vlucht niet volgens het vluchtschema uitvoert, niet op de plaats van bestemming of op een tussenlanding stopt, waardoor de passagier een aansluitende vlucht mist waarvoor hij/zij een reservering op hetzelfde ticket heeft, is het bedrag van de restitutie;

a) Indien geen enkel deel van het ticket is gebruikt, een bedrag dat gelijk is aan de betaalde prijs (dit is exclusief de reserveringskosten, die niet worden terugbetaald);

b) Indien een deel van het ticket is gebruikt, een bedrag dat ten minste gelijk aan het verschil tussen de betaalde prijs en de toepasselijke prijs voor de reis tussen de punten waarvoor het ticket is gebruikt.

Algemene bepalingen

Het ticket vormt afdoende bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de vervoerder en de passagier wiens naam op het ticket staat. De vervoerder biedt uitsluitend vervoer aan de passagier wiens naam op het ticket staat, en de passagier kan worden verplicht om passende identificatie te tonen.

Het ticket is niet overdraagbaar.

Sommige tickets worden verkocht tegen gereduceerde tarieven waarvan het mogelijk is dat ze gedeeltelijk of in het geheel niet worden gerestitueerd. De passagier moet het tarief kiezen dat het beste bij zijn/haar behoeften past. De passagier kan er ook voor zorgen dat hij/zij de juiste verzekering heeft om situaties te dekken waarin het ticket moet worden geannuleerd.

Indien de passagier enig aspect van het vervoer wenst te veranderen, moet hij/zij van tevoren contact opnemen met de vervoerder. Het tarief voor het nieuwe vervoer wordt volgens de tariefregels berekend en de passagier krijgt de optie om de nieuwe prijs te accepteren of het vervoer als op het oorspronkelijke ticket te behouden. Als de passagier de wijziging niet doorvoert of de vluchten niet gebruikt in de volgorde zoals is weergegeven op het ticket, zal de passagier als een no-show worden gezien. Als dit het geval is worden alle resterende vluchten geannuleerd en is het ticket ongeldig.

Persoon aan wie wordt terugbetaald

De vliegtuigmaatschappij betaalt een ticket of in ieder het niet gebruikte gedeelte ervan in overeenstemming met de toepasselijke vluchtvoorwaarden of tariefregels als volgt terug:

Tenzij anders voorgeschreven in dit artikel, betaalt de vliegtuigmaatschappij terug aan de persoon die het ticket heeft betaald, mits er voldoende bewijs wordt overlegd voor een dergelijke aankoop.

Als een ticket door iemand anders is betaald dan de passagier op het ticket, en als er op het ticket staat vermeld dat er beperkingen gelden voor terugbetaling, dan betaalt de vliegtuigmaatschappij alleen aan de persoon terug die het ticket heeft betaald.

Met uitzondering van een zoekgeraakt ticket, wordt er alleen terugbetaald als het ticket en alle niet gebruikte vluchtcoupons aan de vliegtuigmaatschappij worden overlegd.

Onvrijwillige terugbetalingen

Indien de vervoerder een vlucht annuleert, een ​​vlucht niet redelijk uitvoert volgens de dienstregeling, niet stopt op de bestemming of Stop-Over van de passagier, veroorzaakt dat de passagier een aansluitende vlucht mist waarvoor hij/zij een reservering heeft, is het bedrag van de terugbetaling:

Als geen enkel deel van het ticket gebruikt is, een bedrag gelijk aan het betaalde tarief;

Als een deel van het ticket gebruikt is, zal de terugbetaling niet minder zijn dan het verschil tussen het betaalde tarief en het toepasselijke tarief voor reizen tussen de punten waarvoor het ticket gebruikt is.

Vrijwillige terugbetalingen

Als de passagier recht heeft op terugbetaling van een ticket om andere redenen dan die in de bovenstaande artikelen uiteengezet zijn, is het bedrag van de terugbetaling:

Als geen enkel deel van het ticket gebruikt is, zal de terugbetaling na aftrek van servicekosten of annuleringskosten volgens de tariefregels bepaald worden;

Als een deel van het ticket gebruikt is, zal de terugbetaling een bedrag zijn gelijk aan het verschil tussen het betaalde tarief en het toepasselijke tarief voor de gebruikte reis, volgens de tariefregels, na aftrek van servicekosten of annuleringskosten.

Recht om terugbetaling te weigeren

De vervoerder kan een terugbetaling weigeren wanneer de aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van de geldigheidsduur van het ticket.

De vervoerder kan een terugbetaling weigeren voor een ticket dat getoond is aan de vervoerder of aan overheidsfunctionarissen als bewijs van het voornemen om dat land te verlaten, tenzij de passagier naar tevredenheid van de vervoerder aantoont dat hij/zij toestemming heeft om in het land te blijven of dat hij/zij uit dat land zal vertrekken met een andere vervoerder of een ander vervoermiddel.

Valuta

Alle terugbetalingen worden onderworpen aan overheidswetten, regels en voorschriften of verordeningen van het land waar het ticket oorspronkelijk is gekocht en van het land waar de terugbetaling plaatsvindt. Behoudens de voorgaande bepaling worden terugbetalingen normaal gesproken op dezelfde manier en in dezelfde valuta gedaan waarin het ticket is betaald, echter kunnen deze naar redelijk oordeel van de vervoerder ook in een andere valuta worden gedaan.

Door wie wordt het ticket terugbetaald?

Vrijwillige terugbetalingen worden alleen gedaan door de vervoerder die het ticket oorspronkelijk heeft uitgegeven of door zijn bevoegde agenten.