Återbetalningar och avbokningar | Icelandair
Pingdom Check

Återbetalning av avbokade biljetter

Om du inte kan utnyttja en redan köpt flygbiljett och behöver avboka den kan du vara berättigad till återbetalning. Reglerna om återbetalning av biljetter är kopplade till specifika biljettyper, men särskilda regler kan gälla i specialfall. 

OBS! Dessa villkor gäller endast för Icelandairs flygningar. Om din biljett bokades via en tredje part, till exempel en OTA eller en extern agent, gäller andra villkor. Kontakta den berörda tredje parten för mer information.

Avbeställningsskydd

Vid inköpstidpunkten erbjuds Icelandairs kunder möjlighet att köpa avbeställningsskydd.

Avbeställningsskyddet säkerställer återbetalning av den del av en reseavgift som har betalats till Icelandair och kan inte återbetalas på annat sätt om en kund inte kan genomföra den avsedda resan. Om passageraren inte lyckas genomföra resan ersätter Icelandair biljetten. Om passageraren behöver ändra sin reseplan efter påbörjad resa, ersätter Icelandair den relevanta resebiljetten (del av biljetten som inte har använts) eller bytesavgifter (men inte prisskillnaden).

Dokumentation i form av ett läkarintyg undertecknat av en läkare kommer att begäras. Vid förlust av nära familjemedlem krävs ett dödsfallsintyg. Ett läkarintyg/dödsfallsintyg berättigar inte till återbetalning om uppsägningsskyddet inte köptes vid inköpstidpunkten. Om passageraren ifråga avlider, återbetalar vi dock passagerarens biljett vid tillhandahållande av ett dödsfallsintyg.

Avbokningsavgiften ger inte ersättning för andra serviceavgifter, nämligen bokningsavgifter och tillhörande avgifter. Avbeställningsskyddet omfattar endast avbokning av biljetter som betalats till Icelandair. Det täcker t.ex. inte kostnader för hotell och hyrbilar som bokats på www.icelandair.com, etc.

Avbeställningsskyddet kan endast läggas till när du bokar din flygresa och upp till 36 timmar efter köpet via en länk från bekräftelsen med din e-biljett.

Återbetalning

Betalning av avbokningsavgift garanterar återbetalning av den del av en reseavgift som har betalats och kan inte återbetalas på annat sätt om en kund inte kan genomföra den avsedda resan på grund av:

a) dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom eller olycka som kräver sjukhusvistelse för passageraren själv, hans/hennes partner, vare sig i fråga om en partner genom ett äktenskap eller genom etablerat samboskap, barn eller barnbarn, föräldrar eller svärföräldrar, far/morföräldrar eller syskon;

b) väsentlig materiell skada på hemmet eller ett privat företag, vilken kräver passagerarens närvaro (en polisrapport bör finnas tillgänglig).

Ovanstående omständigheter bör vara sådana att det är oundvikligt att avboka en tidigare utförd beställning. En avbokningsavgift är under inga omständigheter återbetalningsbar.

Denna avbokningsavgift täcker inte någon eventuell prisskillnad på grund av förändring av flygdatum efter påbörjande av resan.

Giltighetsvillkor

De villkor som gäller för att rätten till återbetalning ska fastställas är att:

  1. en avbokningsavgift betalas;
  2. en kund inte är medveten om skadan, förlusten eller oförmågan eller har misstankar om förestående skada, förlust eller oförmåga, vilken innebär rätt till återbetalning vid tidpunkten då avbokningsavgiften betalas.

Rätten till återbetalning gäller från den tidpunkt som anges på kvittot för betalning och fram till avgångstidpunkten.

Exkluderade risker

Rätten till återbetalning fastställs inte i följande fall av skada, förlust eller oförmåga

  1. oförmåga som uppstår till följd av avsiktliga självorsakade skador;
  2. oförmåga som uppstår till följd av sjukdom som kan vara relaterad till användning av alkoholhaltiga drycker eller droger, med undantag för läkemedel som tas i enlighet med medicinsk rådgivning och läkemedel som används vid medicinsk behandling som uppkommer vid användning av beroendeframkallande och olagliga droger;
  3. oförmåga, förlust eller skada som ett direkt eller indirekt resultat av kärnreaktioner, joniserande strålning, kontaminering av radioaktiva ämnen, kärnbränsle och kärnavfallsmaterial eller som ett resultat av krig, militära invasioner, civil oro, uppror, upplopp eller liknande händelser. Detsamma gäller för oförmåga, förlust eller skada som uppstår direkt eller indirekt på grund av jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar, laviner eller andra naturkatastrofer;
  4. Skada eller förlust som uppstår vid uppsägning eller försening av schemalagda transportmedel;
  5. oförmåga, förlust eller skada som uppstår till följd av sjukdomar som kunden lidit vid den tidpunkt då avbokningsavgiften betalades eller genom behandlingen av dem: se 3.1.b ovan;

Avbokningsavgiften täcker inte återbetalning av serviceavgifter, nämligen bokningsavgifter etc. 

Förfaranden vid fordringar - återbetalning

En fordran i händelse av förlust ska omedelbart anmälas och ett officiellt intyg om sjukhusvistelse eller en polisrapport ska tillhandahållas tillsammans med kvittot för flygbiljetten.

Återbetalning ska göras inom 45 dagar efter mottagande av fullständiga och tillfredsställande bevis på Icelandairs skyldighet att återbetala enligt dessa villkor och från det datum då det är möjligt att bestämma återbetalningsbeloppet. Den aktuella personen ska, på egen bekostnad, presentera intyg och all annan dokumentation som Icelandair kan kräva för att kunna bedöma sin skyldighet till återbetalning.

Om en kund även innehar en aktuell rätt till ersättning från en försäkring för samma förlustärende, kommer Icelandair endast betala en proportionell ersättning.

Bedrägeri - felaktig information

Om en kund lämnar bedrägliga beskrivningar eller uppgifter eller döljer händelser eller omständigheter som är relevanta för Icelandairs skyldighet att återbetala, avstår han/hon sina rättigheter gentemot företaget.

Adress och registrerat kontor

Icelandairs adress och säte är i Reykjavik. Eventuella ärenden som kan uppkomma när det gäller återbetalning i enlighet med dessa villkor skall lämnas in till den lokala domstolen i Reykjavik.

https://www.icelandair.com/support/terms-and-conditions/cancellation-terms/

Tidtabellsändring

De flygtider som visas i tidtabellen kan ändras mellan datum för offentliggörande och datum för passagerarens faktiska resa. Transportören garanterar inte dessa tider för passagerarna och de ingår inte i avtalet med transportören.

Innan transportören accepterar passagerarens bokning, kommer den att meddela gällande flygtider som också kommer att visas på biljetten. Om passageraren tillhandahåller korrekt kontaktinformation kommer transportören att försöka informera passageraren om sådana ändringar. Om det inträffar en tidtabellsändring som försenar flygningen med minst 5 timmar från den ursprungliga tidtabellen efter att passageraren har köpt biljetten, och denna tidtabellsändring inte är acceptabel för passageraren kommer han/hon ha rätt till återbetalning i enlighet med artikeln nedan.

Om transportören ställer in ett flyg, inte lyckas genomföra flygningen inom rimlig tid i enlighet med tidtabellen, inte landar på passagerarens destination eller mellanlandning, vilket leder till att passageraren missar ett anslutningsflygning för vilken han/hon har en reservation på samma biljett, ska följande gälla avseende återbetalningens belopp;

a) Om ingen del av biljetten har använts kommer beloppet vara lika med det biljettpris som betalats (detta inkluderar inte bokningsavgiften, som inte återbetalas);

b) Om en del av biljetten har använts kommer återbetalningen inte att vara mindre än skillnaden mellan det biljettpris som betalats och det aktuella biljettpriset mellan de punkter som biljetten har använts för.

Allmänna bestämmelser

Biljetten utgör bindande bevis för transportkontraktet mellan flygbolaget och passageraren vars namn står på biljetten. Flygbolaget kommer endast tillhandahålla transport för personen angiven på biljetten och passageraren kan ombes att visa upp giltig identifikation.

Biljetten kan inte överlåtas till en annan person.

Vissa biljetter säljs till ett rabatterat pris. Dessa kan vara delvis eller helt undantagna återbetalning. Passagerare bör välja det biljettpris som bäst passar sina behov. Det kan också vara lämpligt för passagerare att ha en försäkring som täcker en eventuell biljettavbokning.

Om passageraren önskar att ändra något som berör transporten ska hen kontakta flygbolaget i förväg. Den nya transportavgiften räknas ut enligt reglerna för biljettpriser och passageraren kommer ges möjlighet att acceptera det nya priser, eller behålla ursprungstransporten så som angivet på ursprungsbiljetten. Om passageraren inte ändrar biljetten eller inte nyttjar flygningarna i den ordning som anges på biljetten kommer passageraren betraktas som frånvarande, vilket i det här fallet innebär att alla återstående flygningar ställs in och biljetten blir ogiltig.

Person till vilken återbetalning kommer att göras

Transportören återbetalar biljetten eller outnyttjad del av biljett i enlighet med gällande biljettregler eller tariffer enligt följande:

Om inte annat anges här skall transportören återbetala till den person som har betalat för biljetten efter att han/hon presenterat ett tillfredsställande bevis på sådan betalning.

Om biljetten har betalats av en annan person än den som anges på biljetten och biljetten indikerar att det finns en restriktion för återbetalning, ska transportören endast göra en återbetalning till den person som betalat biljetten​.

Med undantag för en förlorad biljett kommer återbetalningar endast att ske vid överlämnande av biljetten och alla outnyttjade flygkuponger till transportören.​

Ofrivilliga återbetalningar

Om transportören ställer in ett flyg, inte lyckas genomföra flygningen inom rimlig tid i enlighet med schemalagda tider, inte landar på passagerarens destination eller mellanlandning, vilket leder till att passageraren missar en anslutningsflygning för vilken han/hon har en reservation på samma biljett, ska följande gälla avseende återbetalningens belopp;

Om ingen del av biljetten har använts ska återbetalningen motsvara det belopp som betalats för biljetten;

Om en del av biljetten har använts kommer återbetalningen inte att vara mindre än skillnaden mellan det biljettpris som betalats och det aktuella biljettpriset mellan de punkter som biljetten har använts för.

Frivilliga återbetalningar

Om passageraren har rätt till återbetalning av en biljett av andra skäl än de som anges i ovanstående artiklar ska följande gälla avseende återbetalningens belopp:

Om ingen del av biljetten har använts ska återbetalningen ske i enlighet med biljettregeln, minus eventuella serviceavgifter eller avbokningsavgifter;

Om en del av biljetten har använts kommer återbetalningen att utgöras av det belopp som motsvarar skillnaden mellan den betalade biljetten och det tillämpliga biljettpriset för resan som utnyttjats, enligt biljettregeln, minus eventuella serviceavgifter eller avbokningsavgifter.

Rätt att vägra återbetalning

Transportören kan vägra återbetalning om ansökan görs efter att biljettens giltighetstid utgått.

Transportören kan vägra återbetalning för en biljett som har presenterats för transportören eller tjänstemän som bevis för avsedd avresa från det landet, såvida inte passageraren bevisar på ett tillfredsställande sätt för transportören att han/hon har tillstånd att stanna kvar i landet eller att han/hon kommer avresa från det landet med en annan transportör eller ett annat transportmedel.

Valuta

Alla återbetalningar kommer att vara föremål för statliga lagar, regler och föreskrifter eller förordningar i det land där biljetten ursprungligen köptes och i det land där återbetalningen görs. Med förbehåll för ovanstående bestämmelse kommer återbetalningar normalt att genomföras på samma sätt och i samma valuta som biljetten betalades, men den kan genomföras i en annan valuta enligt transportörens rimliga utrymme för skönsmässig bedömning.

Vem kommer att återbetala biljetten

Frivilliga återbetalningar kommer endast att genomföras av den transportör som ursprungligen utfärdade biljetten eller ett av dess auktoriserade ombud.